23 Akut hyperglykemi (Högt blodsocker)

advertisement
2016-10-22diabeteshandboken.se
23Akuthyperglykemi
(Högtblodsocker)
Ompatientenintehardiabetes?seiställetkap5Omhändertagandeav
nyupptäckt
Etthögtblodsockerärintefarligtisig
Mankanha25-30iblodsockerochmåalldelesutmärktommantexnyligenätit
enmassasmågodis,druckitsötdryckellerätitmycketsnabbakolhydrater
(bullar,kakor,semlor)ellerannatsött.EnhalvliterCocaColainnehåller10%
sockerdvs50g.Dettakanommanintetarinsulinhamöjlighetatthöja
blodsockrettill30.Manblirkanskelitetröttochkissarochdricker.Dåbehöver
mankanskeextradryckochliteextrainsulinmeninteakutsjukvård.
Gårmanlängemedhögtsockervänjermansigoftaochtyckerattmanmår
riktigtbrafastblodsockretliggerrunt20dygnetrunt.
Samtidigtkanendiabetikervaraakutdödligtsjukienketoacidos,intorkning
mednjursvikt,laktatacidoselleretthyperosmolärtsyndrom,akuthjärtinfarkt,
svårinfektionellerannanlivshotandesjukdomutanattblodsockretfördenskull
ärhögreän10-15.
Iförstahandskamanalltsåsehurpatientenmårochfunderapåvarför
blodsockretärhögt.Harmanmissatatttainsulin.Föreliggerannanakut
sjukdomsomökarinsulinbehovetochhöjersockret(infektion,hjärtinfarktetc)
Allvarligasymtom
Teckenpåvätskebrist:
•
•
•
•
•
Snabbsvagpuls
Sänktvakenhetsgrad
Sjunkandeblodtryck
Kallahänderochfötterochvidgadepupiller
Konfusion
Vätskebrist kan leda till njursvikt och farliga elektrolytrubbningar (rubbningar i
kroppens salt och vätskebalans). Högt eller lågt kalium med hjärtarytmier eller
högt natrium med hyperosmolaritet och CNS-påverkan. Vätskebristen kan leda till
njursvikt och laktatacidos som är ett livshotande tillstånd vid behandling med
metformin och samtidigt akut njursvikt.
2016-10-22diabeteshandboken.se
Acidos(surtblodtillföljdavketoacidosellerlaktatacidos)
•
•
•
•
Illamående,kräkningar
Buksmärtorellernytillkommenvärkikroppen
Förhöjdandningsfrekvens
Acetondoft
Kanutvecklasavenketoacidos(somberorpåinsulinbristoch/ellerkraftigt
stresshormonpåslag),njursviktellerlaktatansamlingiblodet(mjölksyra)till
följdavendåligsyresättningavkroppensvävnader(dåligcirkulation)samtidigt
sommanharennjursviktochäterMetformin.Alladessatretillståndkanvara
livshotande.
Ketoacidoskanävendrabbapatientermedtyp2-diabetes.Riskfaktorerfördetta
är:
•
•
•
•
•
Långvarigdiabetessjukdomsomblivitinsulinberoende
SvältellerextremLCHF(kolhydratsvält)
Annansvårakutsjukdom(sepsis,kardiogenchockmm)
SamtidigbehandlingmedSGLT-2-hämmare(Forxiga,Xigduo,Invokana,
Vokanamet,JardianceellerSynjardy)
SvartaafrikanerochAfroamerikanermedtyp2-diabetesharstörre
benägenhetattutvecklaketoacidos(skFlatbushdiabetesefteren
stadsdeliBrooklyn)
Annansamtidigallvarligsjukdom
•
•
•
Samtidigthögfeber
Påverkatallmäntillstånd(förvirring,onormaltrötthet)
Hjärtinfarkt,arytmier,strokeetc
Dethögablodsockretkanalltsåvarauttryckförenannanallvarligsjukdomsom
kräverakutsjukvård.
Tolkningavketonmätningiurinochblod
Ommanharenpatientmedöver15iblodsockersomintemårbrasåbörmanom
möjlighetfinnsmätaketoneriblod:
Blod
<0,6
0,6-1,5
Ingen risk
Låg risk
1,5-3,0
Viss Risk
>3,0
Hög Risk
Åtgärd
Rikligt med dryck. Ev extra insulin
Rikligt med dryck.
Ta 5% av dygnsdosen som snabbinsulin
Dryck ½ - 1 liter i timmen
Ta 20% av dygnsdosen som snabbinsulin
Rikligt med dryck
Ta 20 % av dygnsdosen som snabbinsulin
Kontroll av P-Glu efter 3 timmar
Kontroll av P-Glu och ketoner efter 2-3 timmar.
Upprepa!
Vid illamående, kräkningar: AKUT till sjukhus!
Annars Kontroll av P-Glu och ketoner efter 2-3
timmar. Upprepa!
Till akutmottagningen
2016-10-22diabeteshandboken.se
Iväntanpåambulans
Ommanbestämtsigförattlarmaambulanskanmaniväntanpådenna:
•
•
•
•
•
Sättaiv-nål.
KopplaisotonNaCl(0.9%)ellerRinger-Acetat1l/timme.
10EActrapidiv(helst),imellerscomP-glukosäröver15-20.
Övervakablodtryck,pulsochandning.
Eventuelltgesyrgas.
Harmanintemöjlighettilldetta:Geommöjligt10Esnabbinsulinscellerimoch
försökfåipatientensåmycketdryck(helstvanligtvatten)sommöjligt.
Orsakerochhandläggningavhögtblodsocker
Sebilagor:
•
•
•
•
•
PMKetoacidosochHyperosmolärtHyperglykemisktSyndrom(HHS)
PMInsulinvbpåvårdavdelning
PMHursänkaetthögtblodsockervidannanakutsjukdom
PMInsulinbehandlingvidsamtidigtTotalParenteralNutrition(TPN)
PMInsulinpumpsomkrånglar
Download