Behandlingsstrategier - Stödmaterial

Aspekter att beakta
i kartläggningen
typ 1-diabetes, barn och ungdom
Följande områden kan genom öppna frågor diskuteras med barnet/ungdomen och föräldrarna för en
bättre förståelse av den aktuella situationen.
Livssituation
Livet med diabetes, forts.
Psykologisk hälsa
Familjesituation?
Finns stöd från närstående?
Fungerande kommunikation
i familjen ang barnets behov?
Önskar mer stöd från
vuxenvärlden, i så fall hur?
Depression hos patienten
eller inom familjen?
Möjlighet till avlastning
med vistelse hos släkt
eller närstående?
Föräldrar och anhörigas syn
på sjukdomen?
Ätstörning hos patienten
eller inom familjen?
Finns tankar på snar bot?
Självskadebeteende?
Stöd från skola och fritidsverksamhet?
Individuell vårdplan
för skolan ifylld?
Fungerande kommunikation
mellan familj, skola och
diabetesmottagning med
avseende på barnets behov?
Behov av extra resurs i skolan?
Läkemedel
Dosering (över-/underdosering)
Rädsla för hypoglykemier
hos barnet eller hos
medlemmar av familjen
Lipohypo-/lipohypertrofier
Riskbruk/Missbruk av alkohol
eller andra droger
Utvärderas nedladdad data
från glukosmätare och pumpar/
sensorer vid varje återbesök?
BT, mikroalbuminuri, ögonbottenfoto, tandstatus
Över- undervikt, fetma, korteller långvuxenhet
Livet med diabetes
Förekomst av grava HG?
Förekomst av DKA?
Insulinresistens?
Övrigt
Kost
Anamnes
Kulturella, språkliga eller
religiösa aspekter som kan
vara viktiga att känna till för
att hjälpa patienten?
Alternativ kosthållning?
Ex vegetarian, LCHC
Fungerar kolhydraträkning?
Sexuell hälsa och planer
på graviditet?
Vilka drycker väljs?
Pubertetsrubbning, acne, PCO?
Hur regleras insulinet vid intag
av godis och andra sötsaker?
Skolprestationer, skolfrånvaro?
Stämmer kolhydratkvot och
insulin-känslighetskvot?
Tilltro till egen förmåga?
Rädsla för hypoglykemier,
hos barnet/den unge eller
föräldrarna?
Extremt fysisk aktiv men
saknar tillräcklig kunskap
om glukosreglering
Rädd, hotad?
Är individen fysiskt passiv
fundera på hur aktiviteten
kan ökas
Kunskap om sjukdomen?
Unawareness?
Övrig medicinering
Fysisk aktivitet
Familjens inställning och
kunskap kring insulinreglering
vid fysisk aktivitet
Acceptans, motivation, vill
förändra?
ADD, ADHD, Asperger,
Autismspektrum avvikelse?
Status diabetessjukdomen
Tobak, snus
Screening för celiaki och
tyroideasjukdom genomförd?
Dyslexi, dyskalkyli?
Överhoppade doser
Stickställen
Annan autoimmun eller
kronisk sjukdom
Sömnrubbning?
Enures, enkopres?
Levnadsvanor
Somatisk hälsa
Kognitiv störning?
Grad av egenmätningutvärdering. Föräldrastöd i detta?
Injektionsteknik
Fritidsaktiviteter
Hög stressnivå?
Val av gymnasieprogram?