Hypoglykemi - Solpunkten

advertisement
Hypoglykemi
(för låg blodsockerhalt) Typ 1 och 2
Det är inte alltid säkert att personer har låga blodsockervärden trots att de uppvisar hypoglykemiska
symtom. Därför är det nog bättre att beskriva hypoglykemi som ett onormalt blodsockerfall, tillräckligt
starkt att orsaka symtom, eftersom många patienter kan ha symtomen utan att ha låga blodglukosvärden.
Högproteinkost, som allmänt rekommenderas för individer med hypoglykemi, kan lindra symtomen för många,
men kan förvärra symtomen för andra och till och med bidra till oro. Fast det låter förvirrande, kan detta förklaras
genom analys av individens metaboliska typ. Hypoglykemi förekommer nämligen hos både långsam och snabb
ämnesomsättningstyp. Trots att symtomen kan se lika ut i båda fallen, är mekanismerna bakom helt olika. Därför
är det inte alltid klokt med en behandling som enbart baserar sig på personens symtom.
Hypoglykemi - typ 1
Denna typ återfinns hos personer med långsam metabolism. Vanligtvis reduceras serum- glukosvärdet genom
att insulin dämpar blodsockret. Varje faktor som producerar en skarp ökning av blodsockerhalten kommer att
utlösa en insulinrespons. I fallet med den långsamma metabolismen kan glukoshöjningen initieras av konsumtion
av raffinerat socker och juicer. När insulinutlösningen ökar för att kompensera den höga glukosbelastningen,
kommer sockernivån i blodet att minska. Om detta tillstånd blir kroniskt, kan insulinstimuleringen bli överdriven
eller överkompenserande, vilket resulterar i en häftig nedgång av glukosvärdet - under det normala.
Känslighet mot livsmedel med högt glykemiskt index, inkluderande fetter från mejeriprodukter såsom mjölk och
ost, kommer så småningom att utvecklas. Det faktum att mejeriprodukter kan bidra till hypoglykemi är inte
allmänt accepterat. Hos individer med en långsam ämnesomsättning är emellertid glukoneogenesen
(omvandlingen av aminosyror i levern till glukos) låg och undertrycks ytterligare av fetter.
Insulin brukar också öka utsöndringen av krom från kroppen. En krombrist resulterar i en minskning av
insulinkänsligheten åtföljd av en ytterligare ökning av stimulering och utsöndring av insulin. Detta kommer
självfallet att leda till en påbörjan av åldersdiabetes om det inte kontrolleras. Innan detta inträffar kan emellertid
en cellulär hypoglykemi utvecklas i vilken glukos inte kan komma in i cellerna i tillräckliga mängder, även om
blodnivåerna är normala eller höga, beroende på minskningen i insulinkänslighet. Cellulär hypoglykemi kan
finnas även om serumglukosvärdet är förhöjt över det normala med åtföljande hypoglykemiska symtom.
Det är väsentligt för personer med hypoglykemi av Typ 1 att hålla sig till en högproteindiet innehållande lite fett
och raffinerat socker. Genom att öka hastigheten och balansen i ämnesomsättningen kan man kontrollera - och
slutligen eliminera - det hypoglykemiska symtomkomplexet.
Hypoglykemi - Typ 2
Typ 2 återfinns vanligtvis hos personer med snabb ämnesomsättning. Generellt har dessa en normal till hög
blodglukosnivå. De hypoglykemiska symtomen förknippas med ett tvärbrant glukosfall, men inte alltid till nivåer
under de normala.
Som ett exempel kan en person med snabb metabolism ha ett glukosvärde på 160mg/DL eller mer och det kan
falla till normalvärdet (70 eller 80mg/DL) på kort tid. Även om denna nivå ligger inom det normala, kan det 50%iga fallet framkalla symtom på hypoglykemi. En person med snabb ämnesomsättning har en hög endokrin
(körtel) aktivitetsnivå som bidrar till en ökning av glukogeonesen, vilket innebär höjd blodsockerproduktion.
Insulinutsöndringen kan då inte ske i sådan takt att den kan kompensera för den ökade mängden glukos. Av den
anledningen sjunker inte blodsockret under normal nivå.
Många faktorer kan bidra till en ökning av en redan snabb ämnesomsättningshastighet. Den metaboliska takten
och glukosproduktionen ökar för en person med snabb metabolism genom konsumtion av en diet med
lättfettsprodukter, högt protein- eller högt kolhydrat- innehåll, vilket därför kan bidra till hypoglykemi Typ 2. Detta
kommer naturligtvis att så småningom leda till diabetes.
För att kontrollera denna typ av hypoglykemi, bör dieten innehålla adekvata mängder fett i proportion till protein
och kolhydrater. En kost med för hög andel protein kommer att förvärra denna typ av hypoglykemi beroende på
den påskyndande effekten på metabolismtakten. Fett reducerar den överdrivna takten och tillhandahåller energi
som kan utnyttjas långsammare över längre perioder. Även detta hjälper till att kontrollera blodsockernivån
beroende på ett jämnare utsläpp av glukos från levern, resulterande i en minskning av de stora svängningarna i
blodsockernivåerna.
Odensvivägen 5
731 34 Köping
Tfn: 0221-185 16
Fax: 0221-286 21
www.solpunkten.se
[email protected]
Slutsats:
En myriad av symtom är förknippade med hypoglykemi. En person kan uppvisa alla, medan en annan bara
uppvisar några. Hypoglykemi har också kopplats ihop med många sjukdomstillstånd. Genom att förstå de olika
mekanismerna som är involverade kan vi observera dess många skiftande effekter.
Sammanfattningsvis uppvisar den långsamma metaboliska typen hypoglykemi av Typ1, som karakteriseras av
blodsockersvängningar vilka faller under normala nivåer. Eftersom socker är energikällan, kommer personer med
denna typ att vilja äta enkla eller till och med komplexa kolhydrater för att bibehålla sina blodsocker- och
energinivåer.
Den snabba typen upplever Typ 2, vilket kan innebära sockerfall på upp till 50 % eller mer på en kort period. I ett
försök att bibehålla en konstant energinivå, kommer den personen att vilja konsumera kolhydrater och proteiner.
Eftersom alkohol också är en rik energikälla, är det inte ovanligt att finna att människor med snabb
ämnesomsättning blir alkoholister. De blir dock sällan berusade, eftersom de kan omsätta alkohol lätt och
snabbt. Denna typ är också känslig för stresseffekter, och stress orsakar en höjning av glukosnivåerna. Dessa
individer blir därför också "stressmissbrukare" för att vidmakthålla en hög blodsockernivå. De omnämns ofta som
arbetsnarkomaner eller att de har ett uppträdande kallat Typ A.
Typ 1-individer försöker alltså behålla blodsockernivån genom att konsumera mera socker i olika former,
eftersom levern gör ett dåligt jobb med att producera glukos. Typ 2 som producerar stora mängder glukos via
levern, försöker däremot att behålla nivåerna genom att ytterligare stimulera produktionen. Följaktligen kan vi se
varför människor med samma sjukdomstillstånd kan utveckla olika symtom, personligheter, vanor, missbruk och
säregenheter.
TMA (Tissue Mineral Analysis=hårmineralanalys) lämpar sig väl för att känna igen metaboliska typer och de olika
mekanismer som deltar i utvecklandet av hypoglykemi.
Mikael Gunnarsson
Näringsmedicinare
Odensvivägen 5
731 34 Köping
Tfn: 0221-185 16
Fax: 0221-286 21
www.solpunkten.se
[email protected]
Download