Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

advertisement
Överenskommelse om stöd till riktade
insatser inom området psykisk hälsa
2017
 Gemensamt ansvarstagande
 Samverkan och samordning
290 kommuner
2017-01-24
Tillit och förtroende
Avdelningen för vård och omsorg
21 landsting/regioner
1
Inriktningen 2016-2018
 En bred ansats med syfte att:
 skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete
på området psykisk hälsa, med ett gemensamt
ansvarstagande från berörda aktörer.
 öka tillgängligheten till stöd och behandling av
god kvalitet och att förebygga och motverka
psykisk ohälsa.
 Gemensamma lokala/regionala analyser och
handlingsplaner ska ligga till grund för arbetet
med att identifiera utmaningar och målsättningar
på kort och lång sikt.
 Målsättningen i 2016 års överenskommelse var
att göra överenskommelser med likartad
inriktning 2017 och 2018 under förutsättning att
Riksdagen beviljar medel för ändamålet.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
2
Överenskommelsens målsättning, inriktning
och syfte
 Behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma strukturer för
fortsatt utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap.
 Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet.
 Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt
ansvarstagande från berörda aktörer.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
3
Stimulansmedel 2016-2017
Fördelning av stimulansmedel 2016-2017
2016
Landstingen:
2017
Mkr
Mkr
•
För analysarbete, målformulering och handlingsplaner
300*
250*
•
För att stimulera och rusta nya initiativ för barn och unga inklusive barn
och unga med olika funktionsnedsättningar
150*
150*
200*
250*
130**
130**
Kommunerna:
•
För analysarbete, målformulering och handlingsplaner
Kommunerna och landstingen:
•
För satsning på redan befintliga ungdomsmottagningar eller att starta
upp nya
Utvecklingsmedel till SKL:
•
Analys, metod- och uppföljningsstöd, utvecklingsarbete
60
60
•
Stödja utveckling av struktur för kunskapsspridning och
kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa/ohälsa
5***
45
845
885
Totalt:
*Medlen betalades/betalas ut i början av året
***Förstudie inför fortsatt utveckling och etablering
**Särskilda villkor för utbetalning
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
4
Villkor för att behålla stimulansmedlen
 Senast den 31 oktober 2017 ska kommuner och landsting
inkomma med en redogörelse för aktuell analys, långsiktiga mål och
handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits
har använts.
 Avseende de 130 Mkr som ska användas till att förstärka
ungdomsmottagningarna ska huvudmännen inkomma med en
gemensam länsvis redovisning av hur 2017 års medel använts samt
en plan för det fortsatta arbetet med att förstärka
ungdomsmottagningarna. Redovisning sker inom ramen för den
fördjupade analysen av barn och unga och inlämnas senast den 31
oktober 2017.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
5
Redovisningen av analys och handlingsplan
ska innehålla
 Beskrivning av hur 2017 års stimulansmedel använts.
 Aktuell gemensam analys och handlingsplan med kortsiktiga mål (ett år) och
långsiktiga mål (fem år).
 Fördjupad analys och handlingsplan när det gäller barn och unga till och
med 24 år inklusive ungdomsmottagningarnas arbete, analysen ska göras
utifrån gemensamma nyckelindikatorer.
 Redovisning av utvecklingen när det gäller de indikatorer för de långsiktiga
och kortsiktiga mål som länet/kommuner/landsting/ regioner identifierade i
enlighet med 2016 års överenskommelse.
 Översiktlig beräkning av vilka kostnader som handlingsplanen för 2018
kommer att innebära.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
6
Syftet med analys och handlingsplaner
Stimulera kommuner och landsting att:
 uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden
som överenskommelsen omfattar,
 identifiera ansvarsfördelning för de behov som finns och vid
behov överväga möjligheten till samorganisering där behoven
är av komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får
de samordnade vård- och stödinsatser som behövs,
 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och
gemensamt,
 samverka med varandra, berörda brukar- och
intresseföreningar samt andra berörda aktörer på området.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
7
Utvecklingsmedel 2017
SKL tilldelas 6o Mkr för att:
 Fortsätta samordna stödinsatser och bistå kommuner och landsting med lokalt
förbättringsarbete i enlighet med tidigare överenskommelser.
 Stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden
lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar.
 Ta fram en mall och inmatningsfunktion för insamling och redovisning av analyser
och handlingsplaner. Denna mall ska finnas tillgänglig senast den 1 mars 2017.
45 Mkr avsätts också för att:
 Stödja utveckling av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling
inom området psykisk hälsa/ohälsa genom inrättandet av högst sex stycken
regionala resurscenter med utgångspunkt från sjukvårdsregionerna. Minst 10
miljoner ska användas för att förstärka samverkan mellan de regionala
resurscentren och kommunerna.
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
8
Identifierade utvecklingsområden 2017
 Ett hälsofrämjande samhälle för alla åldrar
 Sociala investeringar som metod för att
långsiktigt effektivt resursutnyttjande
 Tidiga insatser för barn och ungas psykiska
hälsa
 Nyanländas psykiska hälsa/ohälsa
 Primärvårdens möjlighet att effektivt möta
 Samordning och integrering av insatser, vård
den psykiska ohälsan
och stöd till personer med behov av
sammansatt stöd och/eller omfattande behov
 En hälsofrämjande arbetsplats
 Effektiv ledning och styrning samt
 Äldres psykiska hälsa
 Minska behovet av tvångsåtgärder
utvecklingsfrämjande strukturer
 Studier, arbete och sysselsättning
 Struktur för kunskapsspridning och
 Insatser till personer med självskadebeteende
kunskapsutveckling
och utveckling av det suicidpreventiva arbetet
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
9
Nytt
Var hittar man information?
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa.234.html
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
10
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
2017-01-24
Avdelningen för vård och omsorg
11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards