Punkter i överenskommelse om mentorskap

advertisement
Punkter i överenskommelse om mentorskap
Två separata överenskommelser görs om det finns en separat beställare, t ex en firma, och någon eller några av de anställda tar del i beställd mentorsverksam-­‐
het. 1. Syftet med mentorssamtalen. 2. Uppdragets omfattning, tidpunkter, möteslängd och ev. mail-­‐ och telefonkontakter mellan mötena. 3. Kostnad (per möte/tidsperiod) 4. Betalningsvillkor. 5. Återbetalning av ej utnyttjad tid om mentor, beställare eller använ-­‐
dare önskar avbryta kontakten. 6. Full sekretess från båda parter beträffande information som kom-­‐
mer fram under kontakten, oavsett i vilken form. 7. Om en tredje part är beställare och betalare ska det från början fin-­‐
nas en överenskommelse där det klart framgår om något och i så fall vad som får föras vidare till denna tredje part. 8. Sammanfattning och utvärdering av processen ska göras av båda parter var för sig och utväxlas i en gemensam diskussion. 9. Bifoga dokumenten: (finns nedladdningsbara via EMCCs hemsida) 
Filosofi, psykologi och pedagogik för coaching 
Etiska principer och regler i EMCC 
Code of Ethics 
Code of Conduct 
Complaints and disciplinary procedure 
Download