Document 906354

advertisement
Code of Conduct för Svenskt räkfiske
Respektera resurserna i havet och deras naturliga miljö
Vi planerar och utför vårt fiske för att minimera oönskade fångster och utkast genom att:




Fiska i områden och på tider då det är låg närvaro av oönskad fångst
Informera varandra om områden med småfallen räka
Använda och kontinuerligt utveckla selektiva redskap med min 45 mm maskstorlek
efter rist.
Inte genomföra high-grading
Vi försöker att minimera de miljömässiga konsekvenserna av vårt fiske genom att:









Minimera bränsleåtgången och använda rena bränslen
Utveckla redskap som minimerar de skadliga effekterna på den marina miljön
Ta iland organiskt material inkluderande det som fångas och ej får kastas
Använda oljor och andra substanser ansvarsfullt som kan vara skadliga för miljön
Rapportera till Kustbevakningen om miljöskadliga utsläpp upptäcks
Ta hänsyn till relationen mellan fiske, bestånd och miljön vid utbildningar av
fiskare
Alltid vara uppmärksam på optimalt användande av fiskredskap
o Vi gör vårt bästa att återfinna tappade redskap och hjälpa varandra när det
är möjligt – och när det misslyckas rapportera i fångstdagboken
Vi arbetar kontinuerligt med att undvika fångst av marina däggdjur och andra
hotade och skyddade arter
o Om vi fångar exemplar av skyddade arter, skriver vi det i fångstjournalen,
och om de fortfarande lever återutsätter vi dem så snabbt och försiktigt som
möjligt
o Relevanta arter och hur de skall bli rapporterade är beskrivet i bilagada
instruktionsmanualer
Implementera Bratten-reglerna snarast
Säkerhet och god arbetsmiljö till havs


Vi skapar bra och säkra jobb till havs
Vi ser till att vår besättning får en god utbildning
Samarbete med andra intressenter
Vi arbetar öppet och tar initiativ för samarbete med många olika intressenter som:
1






Myndigheter och politiker i utvecklingen av policies och förvaltning
Forskare i skapande av kunskap såväl som insamling av data
Kontrollmyndigheter i utveckling av bättre loggböcker och kontrollstrategier
Organisationer i och runt fiskesektorn
Miljöorganisationer och allmänna råd till EU-Komissionen
Observatörer som är välkomna ombord på fartygen
Information, Transparens och Kvalitet


Vi arbetar ständigt med att leverera bästa kvalitet i våra landningar
Vi arbetar efter industrins guidelines för rätt hygienisk hantering av våra fångster
Vi arbetar för bästa spårbarhet av våra fångster genom att delta i utvecklingen av:



Bättre VMS- och AIS-system
Bättre elektroniska loggböcker
Avancerade system av elektronisk spårbarhet från fångst till konsument
Sanktioner
Ett fartyg som:



Inte följer Code of Conduct, eller
Fyller i loggböcker i tid
Inte följer regler som MSC sätter upp på en senare tidpunkt
Får en varning från GFA.
Om fartyget fortsätter att inte följa Code of Conduct, kommer det att förlora rätten att
landa MSC-räka och fisk under ett år.
Om ett fartyg, inom en period av två år, är straffat mer än en gång för en överträdelse som
har en betydande påverkan på uthålligheten av fisket kommer det att tappa rätten att
landa MSC-räka och fisk under ett år.
Ovanstående Code of Conduct godkännes:
Datum:
Fiskefartyg:
Befälhavare:
2
Download