Harg och Hargshamns Fiskevårdsförening
Bestämmelser
Medlemskort 2017
Tillåtet fiske avser husbehovsfiske, och medlem får EJ sälja fisk som fångats på föreningens
vatten.
Fiskekortet tillåter kortinnehavaren och dennes familj att fiska med 6st nät om tillsammans
högst 180 meter. Vid vinterfiske högst 10st saxar och 10st angeldon.
REDSKAP
 Den tidigare maskstorleken på nät med minimum 46 mm upphör i och med årsskiftet
2016/2017
 From 2017-04-01 är minsta tillåtna maskstorleken på nät 50 mm
 Flytnät (laxnät) skall ha minst 157mm maskor
 Tänk på att inte lägga nät i anslutning till infarten vid Båtklubben och Badplatsen i
Hargshamn
 Trollingfiske och fiske med långrev är för medlem fritt utan begränsning
 Vid fiske skall kortet medföras och på begäran uppvisas för tillsyningsman
FISKEFÖRBUD
 Allt nätfiske är Förbjudet i Järsjöviken och dess inlopp, från en gräns Långöskärs
västra udde (båtklubbsudden)-Hästvilan-Klubben under tiden 1 September till och
med 31 december
 Ålfiske är förbjudet
MÄRKNING
Långrev och nät som utlagts skall vara utmärkt med boj som på ett tydligt sätt skall märkas
med fiskekortsinnehavarens:
 Namn och adress eller telefonnummer och Fiskekortsnummer
 Den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka med bokstäverna ER.
 Utmärkning (bojar) skall visa redskapets längd samt om redskapet är överseglingsbart
eller ej
 Märkning skall placeras på vakare, fiskekula eller cylinder
Se fiskeriverkets regler.
OBS
Om Du mister nät eller flöten kontakta någon av tillsyningsmännen.
Vår hemsida www.harg-hargshamns-fiskevardsfore3.webnode.se
Mvh Styrelsen