Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Hälso- och
sjukvårdsnämnden
MOTIONSSVAR
Gustaf Hallqvist
Utredare
044-309 31 65
[email protected]
Datum
Dnr
2015-11-20
1501915
1 (3)
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Motion. Diagnostiskt centrum för psykisk ohälsa
Ordförandens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen vara besvarad i och med hälsooch sjukvårdsnämndens yttrande.
Sammanfattning
Johan Fischer (M), Carl Johan Sonesson (M) och Ulrika Heindorff (M) har i
motion 2015-06-16 föreslagit att ett pilotförsök med diagnostiskt centrum
inom psykiatri inrättas med start i sjukvårdsförvaltning Sund för att efter
utvärdering utökas så all primärvård i regionen ges sammamöjligheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2015-11-20
2. Motion 2015-06-16
Överväganden
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige på ett oroväckande sätt, framför allt
bland unga människor. Sjukfrånvaro beror i allt större utsträckning på
psykisk ohälsa. För att möta och vända denna utveckling krävs till att börja
med förebyggande insatser. Sådana ligger delvis på hälso- och sjukvården
och inom psykiatrins ansvarsområde. Till stora delar är dock helt andra
samhällsaktörer viktiga i detta avseende. Det gäller skolan, socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen och flera andra. Rent allmänt är det viktigt att inte alltid
medikalisera kring det faktum att alla människor då och då känner oro och
ångest som många gånger beror på ganska vardagliga bekymmer. Livet
inrymmer upp- och nedgångar, och det är helt normalt att då reagera med
lindrig nedstämdhet utan att man behöver ställa diagnos på detta. I sådana
situationer är det främst annan omsorg än hälso- och sjukvård som krävs.
C:\pactdok\Regionfullmäktige\2016-04-26\Motion. Diagnostiskt centrum för psykisk ohälsa\1501915___HSN_Motionssvar.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2015-11-20
2 (3)
Det är däremot, som framhålls i denna motion, väsentligt att varje misstanke
om sjukdom blir tidigt utredd så att adekvat behandling kan sättas in
snabbast möjligt om så skulle behövas. Rätt behandling i rätt tid och
återgång till ett normalt liv ökar självfallet livskvaliteten för den enskilde,
men innebär också ett bättre resursutnyttjande med offentliga medel. Detta
gäller såväl vid somatiska som vid psykiatriska sjukdomstillstånd.
Primärvården har idag ett uppdrag att utreda och behandla lätta och medelsvåra psykiatriska sjukdomstillstånd hos vuxna. I de flesta fall kan primärvården ställa rätt diagnos och inleda behandling. Man är inom primärvården
specialister på och vana vid att bedöma patientens hela situation, och att
väga in även kroppsliga symptom och besvär. Man har dessutom i de flesta
fall tillgång till psykosocial kompetens på vårdcentralen och/eller möjlighet
att remittera till vårdval psykoterapi. Ungefär 25 procent av befolkningen
kommer i kontakt med primärvården för utredning och behandling av
psykiatriska besvär.
Vid oklara eller mera svårbedömda fall konsulteras specialistpsykiatrin för
utredning. Det innebär att primärvården får remittera patienten dit. I de
flesta fall är det inga problem för primärvården att avgöra när specialistpsykiatrin måste konsulteras. Snarare är det tillgängligheten inom den öppna
specialistpsykiatrin som på vissa håll behöver bli bättre för att primärvården
inte ska dröja med att remittera. För ett optimalt omhändertagande behöver
primärvården veta och känna av att en remiss till specialistpsykiatrin
kommer att hanteras utan onödiga dröjsmål.
Inom specialistpsykiatrin bildas nu i allt större utsträckning så kallade
triagerings- eller bedömningsteam som snabbt kan göra en tvärprofessionell
bedömning och ställa diagnos utifrån symtom och besvär. Patienten kan
sedan med rekommendationer återremitteras till primärvården eller få sin
fortsatta behandling inom specialistpsykiatrin. För att underlätta samverkan
mellan primärvården och specialistpsykiatrin finns idag en särskild Skåneövergripande överenskommelse mellan specialistspsykiatrin och primärvården om var huvudansvaret ligger vid ett stort antal olika beskrivna
symtom/besvär.
Bedömningen är att det förhållningssätt/arbetssätt och det som motionärerna
vill uppnå genom att inrätta särskilda diagnostiska centra för psykisk ohälsa
redan till stora delar håller på att etableras. De särskilda triageringsteamen
arbetar just tvärprofessionellt på det sätt som beskrivs och efterfrågas i
motionen. Det är betydligt fler människor i populationen som uppvisar
psykiska besvär än som uppvisar oklara symptom som skulle kunna vara en
cancersjukdom. Det går därför inte utan vidare att föra över detta koncept,
som till exempel används i nordöstra Skåne i form av ett diagnostiskt
centrum på CSK, när det gäller utredning av psykiska besvär.
Region Skåne
Datum
2015-11-20
3 (3)
Utgångspunkten måste vara att primärvården själv kan och ska utreda och
behandla lätta och medelsvåra psykiska besvär. Att vid sådan psykisk ohälsa
remittera patienter från primärvården till ett tänkt diagnostiskt centrum
skulle överbelasta specialistpsykiatrin och kräva mera resurser än idag om
inte viktiga resurser ska bindas upp på ett sätt som inte framstår som
speciellt optimalt. Det är inte hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning att
vi skulle använda våra resurser bättre genom ett sådant sätt att ta hand om
patienter som vänder sig till primärvården med denna typ av besvär.
Specialistpsykiatrin har redan idag beredskap och ska också vara primärvården behjälplig vid mera svårutredda fall. Mer och mer arbetar specialistpsykiatrin dessutom teambaserat på ett sätt som i sig kan vara framgångsrikt
för att snabbt och säkert kunna ställa rätt diagnos.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser mot bakgrund av ovanstående att
motionen ska avslås.
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
Ingrid Bengtsson-Rijavec
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Skåne