vanlig” psykisk ohälsa på VC

advertisement
PRIO- dialog Psykisk ohälsa 2012-2016
Ur primärvårdens perspektiv i VGR
15 mars 2013
Primärvården
Många får sin vård i PV
 Depression
 Ångest
#
 Missbruk
 ##
 Schizofreni och andra psykoser-somatik
 Bipolär sjukdom- somatik
Primärvården
Barn och unga / unga vuxna – PV
involverade
 Ungdomar- stress, huvudvärk, ångest,
sömnbesvär,svårigheter att hantera vardagen
 16-24 år – 30% -oro, ängslan, ångest. UNGA VUXNA.
 Suicid ökar i gruppen 15-24 år, 90 % av suicid har ngn
psyk sjukdom oftast depr.
 Beakta barns behov av information och stöd- förälders
sjd. (VC)
Primärvården
Citat ur utredningen
”Första linjens psykiatri är inte tillräckligt utvecklad
för att psykiatrin ska kunna riktas mot de
allvarligare tillstånden”
 Vad är innebörden i denna mening?
 Vi har allmänmedicin/primärvård och vi har psykiatri.
 Det fattas specialister i båda specialiteterna.
 Är det bra att uppmuntras i att fokusera på att en
annan part INTE tar hand om patienter?
Primärvården
Allmänmedicin- förstalinjens psykiatripsykiatri
Primärvårdsperspektiv:
Senaste åren har vi sett:
 Ökad tillgänglighet till BUP
 Pengar hjälper inte om det inte finns folk
 Långsiktig planering och en strategisk struktur
nödvändig
 Samverkan helt nödvändig
 Psykisk ohälsa som ett vidare begrepp är en fråga för
alla och hela samhället, olika hälsofrämjande aktiviteter
i kommun, skola, frivillig-organisationer etc
Primärvården
Problem=tillgång till specialistläkare
Allmänt:
 Borde antalet vara föremål för mer övergripande
strategisk planering?
 Borde Socialstyrelsen kravställa mer för att godkänna
specialistkompetens?
Per specialitet:
 BUP- tillgängligheten har ökat men är inte tillräcklig
 Vuxenpsykiatri- otillräcklig tillgänglighet när vi söker
kontakt
 arbete på gång- konsultationsmodellen och ansvarsfördelning.
Primärvården
Tillgång till specialistläkare
 Allmänmedicin många VC har brist och bemanningsläkare
 många VC har också god bemanning,
 ST läkare finns ca 300, bra planering, engagerade studierektorer
 Socialstyrelsen borde delta i kravställandet och godkännande i
högre utsträckning.
 Alla borde vara på Psyk en period, även om man får god
erfarenhet av ”vanlig” psykisk ohälsa på VC.
 EU-läkare- behöriga 1 år efter grundutbildningen
 Upphandling och planering
 Om man köper psykiatriker för att sköta första linjens psykiatri
så blir det färre som kan ta de allvarliga fallen
 Och samarbetet försvåras av en oklar struktur
Primärvården
Kompetensutveckling och
kunskapsstöd –strategisk (och individuell)
 Viktigt men måste styras upp och bör :





Komma tillsammans med nya rutiner
Komma till många
Komma samtidigt
Förenkla samband
Kombineras med förbättrad samverkan
Primärvården
Resurser och kvalitet
PV ser att man borde:
 förstärka psykiatrin (och primärvården) med resurser i
en långsiktig plan
 skapa strukturer som stödjer rätt beteende
 mäta det som stödjer rätt beteende
 kontinuitet ska belönas
 se att upphandlingar också måste stödja strukturen
Primärvården
Kvalitets- och utvecklingsarbete
Enligt rapporten:
 Resultat- och prestationsbaserat system- ur
patientperspektiv!
 Nationell samordning 2012-2014
Primärvården i VGR
 Regional samordning av utvecklingsarbete vad gäller
psykiatrisk vård i PV
 Samverkan PV och Psyk
 Prestationsbaserad ersättning måste stödja en verklig
förändring, inte registreringsrutinerna
Primärvården
Psykisk funktionsnedsättning och
tillgång till vård
 Sämre somatisk vård – diagnoser senare, dör tidigare
 Förstärkt samarbete mellan psykiatrisk och somatisk
vård krävs
Primärvården ser att
 Patienterna helt beroende av kontaktpersonen
 Planerade läkarbesök enligt ”modell”
 Struktur och medicinskt fokus
 Tillsammans med kommunen ta fram Ex uppföljning för olika
diagnoser och ssk /läkar/tandl besök
Primärvården
Vad prestationsersätta? - Exempel:
(Registrera hos och om möjligt ersätta två parter)
 Konsultbesök (när PV så önskar) hos psykiater och
åter till PV (psyk –VC)
 Psykologbesök 15-18 år på VC (VC-BUP)
 Läkarbesök för somatisk årskontroll för psykiskt
funktionsnedsatt med grundsjukdom som innebär ökad
sjuklighet. (VC-Kommun) (skapa rutin) rutinkontroller
Mb Down.dot
 Läkarbesök för somatisk årskontroll för person med
tung psykiatrisk sjukdom som innebär ökad risk för
somatisk sjuklighet. (skapa rutin) (VC-Kommun)
Primärvården
Download