Budget diabetes - Region Västmanland

advertisement
Förslag på budget för
diabetesvård i primärvården i
Västmanland år 2017
Beloppet på 2 400 000 fördelas enligt följande
Utvärdering av handlingsplaner : ”Förbättringsarbete i
diabetesvården i primärvården” i form av workshop
•
Workshop , planerad till 23/3, torsdag , en hel dag på Aros Congress Center
•
Ersättning till alla diabetesteam enl. standard:
•
läkare/diabetessköterska: ½ dag à 2500:-/person ,
•
1 hel dag=5000/person
•
samt kostnad för uthyrning av Aros Congress Center inklusive catering, enl. avtalet:
370:- /person/ hel dag, exklusive moms.
Kostnad: ca 350 000:-
Utvärdering av handlingsplaner : ”Förbättringsarbete i
diabetesvården i primärvården” i form av workshop
• Syfte: att arbeta med problemområden inom diabetes
som är gemensamma för primärvården i Västmanland som
har specificerats i samband med genomförande av
handlingsplan under 2016.
• Mål:
Att förbättra resultat i NDR samt att uppnå bestående
resultatförbättring genom systemförändringar och nya
arbetssätt
Förstudie :Diabetesvård i kommunerna
•
Syfte: Kartlägga behov av insatser inom kommunerna, både särskilda boenden samt
hemsjukvården
•
Mål: att kunna erbjuda jämlik vård för alla diabetespatienter
•
Under våren 2017, besök samt intervjuer på utvalda vårdcentraler samt hos samtliga
kommuner
Projektledare för förstudien: Margaretha Bergåker : 40 % under ca 6 månader
•
Kostnad: ca 150 000:-
Länsgemensam utbildning för
diabetessköterskor inom primärvården samt
kommunerna
•
Sammanlagt antal plaster som fördelas lika bland Sörmland och Västmanland är 40
dvs. 20 platser tilldelas Västmanland, kostnader är det samma oavsett antalet deltagare, enl.
MDH, 250 000:- /en kurs à 7,5hp à 20 personer,
•
Utbildningen består av 2 kurser (sjukdomslära samt omvårdnad) à 7,5hp/kurs= 15 hp
Kostnad: 500 000
Nätverk för diabetessköterskor, regelbundna
träffar två gånger per år
•
Möjlighet till att öka kunskap bland diabetessköterskor samt få möjlighet
till utbyte av erfarenhet, diskussioner, stöd till varandra.
•
Samarbete med medicinmottagning för att skapa plattform för
gemensamma träffar för diabetessköterskor inom primärvården och
diabetesmottagningar
Kostnad ca 35 000: -
Diabetesforum, höst 2017
•
Syfte: att öka kunskap inom diabetes genom föreläsningar, möten
där skapas möjlighet till att hitta ett gemensamt forum för
samarbete mellan primärvården och kommunerna, där patientens
behov är i centrum.
•
Diabetessköterskor från kommunerna bjuds in.
•
Ersättning till alla diabetesteam (primärvården) enl. standard (enbart
deltagare(läkare/diabetessköterska)/ en halv dag à 2500:-/person
1 dag=5000/person
Kostnad: ca 350 000:-
Övriga kostnader
•
Diabetessamordnare:
•
Projektanställning, kostnad enl. standard per år
Kostnad: ca 350 000:-
•
Utifrån resultatet av Förstudiens resultat kan ev. fortsättning vara aktuell.
Projektledare à 40% under ca 6 månader, under fortsatt projektarbete.
Kostnad: ca 150 000:-
•
Resterande beloppet på: 505 000:- reserveras till andra projekt som kan
vara aktuella under året.
Tack för visat intresse!
Miroslawa Poszepczynska, diabetessamordnare
Download