Ersättning diabetes - Region Västmanland

INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
Miroslawa Poszepczynska
1 (4)
Dok.nummer-Utgåva
33506-1
Bilaga till 8.2 – Precisering av ekonomisk
ersättning gällande diabetes
Mall- Förstudierapport, Fastighet
UTVECKLING INOM DIABETESVÅRDEN 2016
Särskilda medel har tillförts hälso- och sjukvården under året 2016 i syfte att fortsätta
med förbättringsarbete utifrån NDR- resultatet år 2015, sammanlagt 2 400 000.
Som stöd har använts metodik som tillämpats under NDR-IQ projektet under
perioden 2014-2015.
För år 2017 kommer dessa medel, dvs. 2 400 000 att fördelas enligt följande:
UTVÄRDERING AV HANDLINGSPLAN: FÖRBÄTTRINGSARBETE I DIABETESVÅRD INOM PRIMÄRVÅRDEN
I form av workshop, där diabetesteam från respektive vårdcentral ska deltaga.
Obligatorisk närvaro, ersättning till alla diabetesteam enl. standard,
dvs. 2500: - per deltagare (läkare/diabetessköterska)/ en halv dag.
1 dag=5000/person,
Min beräkning: om vi ska ha en hel dag kostnad= 300 000
Om vi ska ha ev. en föreläsare, så tillkommer ytterligare ca 15 000-20 000
Sammanlagt ca 320 000:-
FÖRSTUDIE: DIABETESVÅRD I KOMMUNERNA.
Förstudie
Syfte: Kartlägga behov av insatser inom kommunerna, både särskilda boenden samt
hemsjukvården,
Under våren 2017, besök samt intervjuer på utvalda vårdcentraler samt hos samtliga
kommuner.
Projektledare för förstudien: 40 % under ca 6 månader
ca 150 000:LÄNSGEMENSAM UTBILDNING FÖR DIABETESSKÖTERSKOR INOM PRIMÄRVÅRDEN SAMT KOMMUNERNA
I samarbete med Sörmland kommer en utbildning för blivande diabetessköterskor
startas till höst 2017.
INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
Miroslawa Poszepczynska
2 (4)
Dok.nummer-Utgåva
33506-1
Bilaga till 8.2 – Precisering av ekonomisk
ersättning gällande diabetes
Mall- Förstudierapport, Fastighet
Enligt inventering av behov inom primärvården, kommer 10 personer i Västmanland
att studera på MDH.
Kommunerna kommer att starta inventering av behov under november/december,
därefter sammanställning sker.
Sammanlagt antal plaster som fördelas lika bland Sörmland och Västmanland är 40,
dvs. 20 platser tilldelas Västmanland, kostnader är det samma oavsett antalet
deltagare, enl. MDH, 250 000:- /en kurs à 7,5hp à 20 personer,
Utbildningen består av 2 kurser (sjukdomslära samt omvårdnad) à 7,5hp/kurs= 15 hp
ca 500 000:-
NÄTVERK FÖR DIABETESSKÖTERSKOR, REGELBUNDNA TRÄFFAR TVÅ GÅNGER PER ÅR
Möjlighet till att öka kunskap bland diabetessköterskor samt få möjlighet till utbyte
av erfarenhet, diskussioner, stöd till varandra.
Samarbete med medicinmottagning för att skapa plattform för gemensamma träffar
för diabetessköterskor inom primärvården och diabetesmottagningar.
Om vi anlitar någon utomstående föreläsare ca 30 000: - (då tanke är att vi kanske
kan ha gemensamma nätverksträffar med diabetessköterskor på
medicinmottagning).
Catering: ca 3000: ca 33 000: -
DIABETESFORUM, HÖST 2017
Ett gemensamt seminarium för diabetesteam från respektive vårdcentraler samt
diabetessköterskor från alla kommuner under hösten 2017.
Möjlighet till att öka kunskap inom diabetes genom föreläsningar, möten där skapas
möjlighet till att hitta ett gemensamt forum för samarbete mellan primärvården och
kommunerna, där patientens behov är i centrum.
Som stimulering till ökad deltagande inom primärvården föreslås standard ersättning
på 2500: - per person och ½ dag oavsett yrkesroll.
Om Diabetesforum ska hållas en ½ dag = ca 150 000:-, om en hel dag=300 000.
INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
Miroslawa Poszepczynska
3 (4)
Dok.nummer-Utgåva
33506-1
Bilaga till 8.2 – Precisering av ekonomisk
ersättning gällande diabetes
Mall- Förstudierapport, Fastighet
Catering ca 30 000 samt om vi ska ha föreläsare minst ca 20 000/person.
ca 350 000:-
DIABETESSAMORDNARE
Projektanställning, kostnad enl. standard per år
ca 350 000:-
KORT I FICKFORMAT: RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DIABETES
Avsett för personalen, dvs. alla läkare samt diabetessköterskor i primärvården, enligt
modellen från Sörmland.
Kostnad per styck?
Ca 1000st, ca 10 000: -
ANNAN INTRESSENT ELLER VERKSAMHET SOM BERÖRS
Utifrån resultatet från Förstudien: Diabetesvård i kommunerna, ev. fortsättning.
Då en projektledare ska anställas på ca 40 % under ca 6 månader
ca 150 000:Resterande beloppet på: 537 000:- , reserveras till andra projekt som kan komma
upp under året.
TID
År 2017
KALKYL
1 863 000:INFORMATION
Ansvarig ekonom, fackliga företrädare, skyddsombud och fastighetsförvaltare
informeras.
INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
Miroslawa Poszepczynska
4 (4)
Dok.nummer-Utgåva
33506-1
Bilaga till 8.2 – Precisering av ekonomisk
ersättning gällande diabetes
Mall- Förstudierapport, Fastighet
Datum
xxxxxx…………………………………………………………………………………………….
Underskrift Verksamhetschef
Datum
…………………………………………………………………………………………….
Underskrift ansvarig ekonom
Förstudierapporten sänds internt för bedömning till er närmaste chef, för eventuell
vidare handläggning i investeringsrådet.