Projekt vårdöverenskommelse

advertisement
Projekt vårdöverenskommelse
Bakgrund:
I Västra Götaland har en arbetsgrupp för implementering av de nationella riktlinjerna för
diabetes arbetat med kartläggning av diabetesvården och mindre arbetsgrupper studerat olika
profilområden. En profilgrupp är " patientundervisning och vårdöverenskommelse"
Syfte:
Arbetsgruppen skulle utarbetat ett formulär som bygger på de nationella riktlinjernas
intentioner om att göra en överenskommelse med patienten och sätta upp mål för
behandlingen.
Metod:
Ett formulär skapades som både formulerar de övergripande målen med behandlingen och
diabetesteamets ansvar gentemot patienten att uppfylla de nationella riktlinjernas målsättning.
Formuläret " Vår överenskommelse" har utrymme för namn på teammedlemmar och hur
patienten når dem. Plats för egen målsättning för det närmaste året.
Patienten tillfrågas också om deltagande i det nationella diabetesregistret.
Ett informationsblad förklarade vårdöverenskommelsen och de övergripande
kvalitetsindikatorer.
Patienten blev informerad om att ett frågeformulär skulle skickas ut ett par veckor
senare för att få patientens synpunkter på överenskommelsen.
Pilotprojekt "Vårdöverenskommelser" Bil 2
Resultat:
42 vårdöverenskommelser gjordes av en läkare och två diabetessköterskor.
31 patienter har besvarat de sex frågorna och även kommenterat en del.
Fråga 1
Upplevde Du att det tog tid från besöket
Fråga 2
Kan överenskommelsen hjälpa Dig i din behandling
Fråga 3
Var det svårt att sätta mål
Fråga 4
Har dina anhöriga fått ta del av målen
Fråga 5
Vem fick Du information av
Fråga 6
Kan Du tänka Dig att årligen sätta upp mål för Din
behandling
Ja
3
nej
28
25
3 (3 vet ej)
8
23
14
17
Läkare 4
Diabssk 27
29
2
Kommentarer:
Fråga 1, "Klart det tog tid men det var positivt för mig"( läkarbesök)Svar:ja
"jag kände mig väldigt omhändertagen"(sköterskebesök)
Svar:nej
"Marginellt"(läkarbesök)
Svar:ja
"Man blir väldigt väl emottagen av sköterskorna, har alltid tid"
Svar:nej
Fråga 2, "Ja, dags att ta nya tag"
"Både ja och nej"
"Kanske om man följer den vilket är svårt då man ofta har för höga målsättningar"
Fråga 3, "Mål i sig är mycket bra. Det är dock handlingsplanen som leder fram till målen som
är intressant. Målen bör kompletteras av en handlingsplan"
" Nej, dom sitter i ryggmärgen"
"Det självklara målet är ju att få en bättre behandling av min diabetes"Svar:ja
Fråga 4,"jag lever ensam. Vem skulle ta del av dem?"
" Litegrand"
Svar:ja
"jag tycker att det är något mellan mig och min diabetessköterska" Svar:nej
Fråga 6, " Det känns dock lite fel. Jag tror inte min egen skötsel fungerar bättre. Den är nog
relaterad till insikten att diabetes måste skötas. Min målsättning får fungera som kompliment.
Svar:ja
Samtliga patienter tillstyrkte deltagande i Det Nationella Diabetesregistret
Kommentarer från teamet:
Tar tid vid besöket men ett bra tillfälle att gå igenom de övergripande målen.
Upplevdes att patienterna kom snabbt på vilka mål de skulle sätta.
Viktigt att det följs upp vid nästa besök.
Viktigt att målsättningen blir på patientens villkor.
Sammanställt av Marianne Olsson
Download