Att ansöka om godkännande för forskningsstudier på avancerad

advertisement
Riktlinjer - Att ansöka om godkännande för forskningsstudier på
avancerad nivå i offentlig och privat primärvård
Inför ansökan hos etikprövningsnämnden ska studien godkännas av huvudansvarig inom
primärvården. I primärvården Landstinget Uppsala län godkänner Primärvårdsdirektören
forskningsstudier i den offentligt drivna primärvården och ansvarig verksamhetschef för den
privat drivna. Mödra- och barnhälsovård ingår i primärvården.
Primärvårdens blankett för skriftligt godkännande gällande tillstånd att få genomföra studie
inom Primärvården ska användas, se www.lul.se/pvansokanstudie Projektplan bifogas.
För studier i primärvården Landstinget Uppsala län ska den etiska ansökan skickas
elektroniskt till FFoU-enhetens funktionsbrevlåda.
Forskningsstudier i offentligt driven primärvård
Forskningssamordnare bereder underlaget till Primärvårdsdirektören inför påskrift av etisk
ansökan. Påskriven ansökan skickas till vederbörande forskare.
Det etiska godkännandet skickas sedan till FFoU-enhetens funktionsbrevlåda [email protected]
I och med detta är studien godkänd att genomföras i Primärvården
Verksamhetschefen får vetskap om att studien är godkänd genom att studien anslås på Navet,
Primärvårdens intranät. Godkännandet innebär att forskaren får gå vidare till respektive
verksamhetschef med en förfrågan om att få tillfråga medarbetarna på vårdcentralen om
deltagande i studien. Namn på medarbetare i offentlig primärvård finns på www.lul.se för
respektive vårdcentral.
Resultat av studier ska återkopplas. Forskaren ska delge resultatet till deltagande medarbetare
samt till FFoU-enheten via funktionsbrevlådan [email protected] En sammanfattning av studien
kommer att läggas ut på Navet.
Forskningsstudier i privat driven primärvård
För privat driven primärvård krävs att ansvarig verksamhetschef skriftligt godkänner den
etiska ansökan. Forskningssamordnare är behjälplig att förmedla kontakt med de privata
vårdgivarna i primärvården.
Forskningsstudier inom Mödra- och Barnhälsovården
Inför ansökan hos etikprövningsnämnden ska studien beredas av primärvårdens
forskningssamordnare och godkännas av huvudansvarig inom primärvården (enligt ovan) ur
personal- och resurssynpunkt. Barnhälsovårdens länsavdelning, Institutionen för kvinnors och
barns hälsa, svarar för granskning av vetenskaplig kvalitet och praktisk genomförbarhet av
studier som bedrivs inom Barnhälsovården. Studier som rör Mödrahälsovården bereds av
Mödrahälsovårdsöverläkaren och Samordningsbarnmorska för bedömning av
Primärvården
LANDSTINGET UPPSALA LÄN
genomförbarhet. Studier på forskningsnivå bedöms även av professor vid institutionen för
Kvinnors och barns hälsa. Godkända studier liksom sammanfattningen av genomförda studier
inom Barnhälsovården läggs ut på Barnhälsovårdens respektive Mödrahälsovårdens hemsida.
Studierna rapporteras muntligt vid fortbildningstillfällen.
När studien är etiskt godkänd utan underskrift av ansvarig verksamhetschef i
primärvården
Primärvårdens blankett för skriftligt godkännande gällande tillstånd att få genomföra studie
inom Primärvården ska användas. Etiskt godkännande och vid behov projektplan biläggs.
Forskningssamordnare tar via FFoU-enhetens funktionsbrevlåda emot förfrågningarna och
bereder underlaget för primärvårdsdirektören med tanke på genomförbarhet och resursåtgång
i den offentligt drivna vården samt förmedlar kontakt med berörda privata verksamhetschefer.
När ansökan om studie i den offentligt drivna Primärvården är påskriven av
Primärvårdsdirektören meddelar forskningssamordnaren vederbörande forskare.
2013-01-01
Malin André
forskningssamordnare
Monica Cornefjord
FFoU-chef
Primärvården
LANDSTINGET UPPSALA LÄN
Primärvården
LANDSTINGET UPPSALA LÄN
Download