Ansvar och uppdrag - Vårdsamverkan Skaraborg

advertisement
Senast uppdaterad 2016-02-29
Ansvar och uppdrag
Primärvård, Närhälsan och privata Vårdcentraler
Primärvården är samlingsnamnet på den hälso- och sjukvårdsverksamhet
som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar
för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska
och tekniska resurser. (5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763))
Följande verksamheter ingår i beställd primärvård och inom vårdval:
- Åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i allmänmedicin inom
såväl offentlig som privat verksamhet
- Distriktssköterskeverksamhet
- Mödra- och barnhälsovård exklusive specialistmödravård (läs vidare i dokumentet
för MHV och BHV)
- Ungdomsmottagningar (läs vidare i dokumentet om UM)
- Insatser inom det psykiatriska området av psykolog, socionom och/ eller
psykiatrisjuksköterska.
Vem omfattas
Alla invånare i Sverige.
Vad som gäller för asylsökande, papperslösa m fl följ denna länk
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vard-i-Sverige-om-man-arasylsokande/
Ansvar och uppdrag
Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av
barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Här finns kompetens inom bland
annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård,
sjukgymnastik och arbetsterapi.
Basen i primärvården är vårdcentralerna.
Primärvården arbetar också förebyggande och hälsofrämjande, bland annat genom
familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, utbildning och information till föräldrar
och i skolor. (Källa Västra götalandsregionens hemsida)
Uppdrag för en vårdcentral
Vårdcentralen ska utan avgränsningar vad gäller såväl fysiska som psykiska sjukdomar,
ålder eller patientgrupper efter professionell bedömning tillgodose/svara för individers
behov av
 medicinsk rådgivning,
 diagnostik,
 behandling,
 omvårdnad,
 habiliterande
 rehabiliterande åtgärder
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens eller som täcks av annan huvudmans ansvar.
I uppdraget ingår:
• allmänmedicinsk verksamhet inklusive:
– hälsofrämjande och förebyggande insatser
- åtagande om psykisk och somatisk ohälsa och sjukdomar
– medicinsk fotvård
– läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
– samverkan
– närområdesansvar
– kvälls- och helgöppna mottagningar samt läkare i beredskap
• barnhälsovård
• utbildningsplatser och handledning
• utvecklingsarbete och FoU
Psykisk ohälsa, sjukdom och psykisk funktionsnedsättning
Vårdcentralernas åtagande gäller barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa, sjukdom
och funktionsnedsättning som inte behöver vuxenpsykiatris eller barn- och
ungdomspsykiatrisk specialistkompetens.
Vårdcentralerna ska tillämpa gällande riktlinjer i regionen, som anger ansvarsfördelning
mellan primär- och specialistsjukvård och kommunen samt överenskommelser om
arbetsfördelning och samverkan. (Se ”användbara länkar” i slutet av dokumentet)
Vårdcentralen ska samverka med kommunen kring barn och ungdomar med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik och följa gemensamma riktlinjer upprättade
mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VästBus)
Primärvårdsuppdrag som ej ingår i åtagandet
Inom Västra Götalandsregionen finns primärvårdsverksamhet som inte ingår i VG
Primärvårds åtagande, utan tillhandahålls via vårdöverenskommelser/avtal. Exempel på
sådana verksamheter är:
• mödrahälsovård/reproduktiv hälsa
• ungdomsmottagningar
• arbetsterapi och sjukgymnastik ingår i vårdval Rehab
• dietister
• logopeder
• definierade regiongemensamma uppdrag
• studierektorsenhet
• sjukvårdsrådgivning
• forsknings- och utvecklingsenheter
(Källa Krav och kvalitetsboken 2015)
Gränsdragning
Vem som ska göra en ”allsidig elevutredning” är en gränsdragning som berör flera
verksamheter. Här finns framtaget ett Råd och Stöd-dokument som visar vem som ska göra
vad. Dokumentet är en bilaga till VästBus riktlinjer.
http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Dokument/Riktlinjer/
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-22
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-22
Gränsdragning mellan primärvård och specialistvård
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3777/Icke%20akuta%
20sjukdomstillst%C3%A5nd%20barn%20och%20ungdomar.pdf?a=false&guest=true
Användbara länkar
Det finns områden där flera professioner inom specialistvården och primärvården har ett
gemensamt ansvar.
För att hitta dessa områden rekommenderas att ta del av de regionala medicinska
riktlinjerna som finns inom diagnosområdena.
http://www.vgregion.se/sv/Vastra‐Gotalandsregionen/startsida/Vard‐och‐
halsa/Forvardgivare/Regionala‐medicinska‐riktlinjer/Barn/ Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-22
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-22
Download