SAMVERKAN PSYKIATRI
S I D AN 1 AV 2
MINNESANTECKNINGAR 20100531
Närvarande:
Ulf Svensson, Christina Oscarsson, Eva Ulfenborg, Ulrika Bergman, Carina Winter, Hans
Halén, Marianne Gustafsson, Pia Jonsson-Axelsson
 Barn till psykiskt sjuka föräldrar
Från den utsedda arbetsgruppen deltar sammankallande Maia Nilsson kurator
vuxenpsykiatrin och Thina Lindberg anhörigsamordnare. I arbetsgruppen ingår också
AnneMarie Thorsell psykolog Primärvården. Ett omfattande arbete har redan gjorts av
tidigare arbetsgrupp vilket resulterade i att Barnombud utsågs inom vuxenpsykiatrin. Deras
uppdrag och kontaktnät behöver förtydligas menar vår arbetsgrupp. De föreslår också att en
web-enkät genomförs till samtliga verksamheter för att utröna vilken kunskap som finns och
vilka stödformer som finns. Vissa kontakter har tagits med Karlstad, Örebro och Jönköpings
kommuner som driver barn och föräldragrupper inom socialtjänst/psykiatri. Arbetsgruppen
önskar besöka de här verksamheterna och informera sig om hur deras processer utvecklats.
finns skolan och barnhälsovården med? Vilka resurser behövs? Hur ser de webbaserade
stödformerna ut? till vilka grupper vänder de sig? Carina Winter understryker också att
SVPL/KLARA är ett nödvändigt verktyg att använda för informationsöverföring om vi vill ha
strukturer som bär över tid och som inte blir personrelaterade ! Arbetsgruppen får fortsatt
förtroende, samtliga förslag godkänns av samverkan psykiatri. Föreslås att en
dialogkonferens till utökad trepart i ämnet till november/december.
 Gemensam ansökan om medel till utbildning av baspersonal
Nya medel har utlysts för gemensam ansökan. Samtliga kommuner i Skaraborg har
genomfört Octoanalys av personalens kompetensbehov. Hans Halén utser Birgitta Sjöberg
som kontaktperson på SKAS för ansökan om projektmedel, det finns intresse för utbildning
inom anhörigstöd bl a.
 Konferens på onsdag 2 juni om riktlinjer schizofreni
Få anmälda från vår arbetsgrupp! Marianne Gustafsson utses att representera SKAS.
Undertecknad representerar kommunerna och vår arbetsgrupp. Enas om att lyfta fram de
riktlinjer där gapet är stort, vad krävs, de riktlinjer där gapet är litet, vad krävs och de
områden som redan idag fungerar. PP-presentation skall sammanställas för att skickas till
konferensanordnaren senast i morgon fm. Undertecknad sammanställer, Marianne skickar
text under em. Ulf Svensson och Christina Oscarsson vill framhålla att den somatiska hälsan
borde ha lyfts i riktlinjerna. Det finns ett dokument? som påtalar detta men det är önskvärt
med en rutin som stöd och utbildningsinsatser. Tidig upptäckt – kunskap finns också här
men utbildning till allmänläkarna och annan relevant personal behöver genomföras. alltså
ett litet GAP som är möjligt att ”täppa till”.
Post Box 54, 541 22 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25
E-post [email protected] • Webb www.skaraborg.se
S I D AN 2 AV 2
 Trepartskonferens i höst den 28 oktober
Förslag till innehåll: Riktlinjer schizofreni och vårt GAP, Avvikelsehantering och
återrapportering, konsultationsmodellen, översynen av HSA. Handisams attitydsuppdrag,
etik –frågan tog vi också upp på vår heldag. Den 13 sept. på vår nästa träff detaljplanerar vi
konferensen.
 Besök hos trepart
Marianne Gustafsson har besökt trepartsgrupper i 10 kommuner! Nya vårdgivare inom
primärvården har funnits med i flera fall. Det har framkommit att primärvården har dragit
ner sina resurser. Ulf Svensson vill förtydliga att detta har skett i hela länet men har blivit
särskilt påtagligt i Skaraborg som tidigare var bättre försedda än övriga länet.
 Hans Halén får nytt uppdrag i höst
Hans Halén börjar under hösten som områdeschef medicin/psykiatri men kommer att
finnas kvar i arbetsgruppen fram tills hans efterträdare har utsetts. Vi gratulerar till
utmärkelsen och hoppas på ett ännu bättre utgångsläge för samverkan psykiatri!
De som inte syns på konferensen i Göteborg tillönskas en skön sommar!
Pia Jonsson-Axelsson