2016 - Vårdsamverkan Fyrbodal

advertisement
Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Västra Götaland
Bakgrund
• Staten och SKL har under de senaste åren slutit överenskommelser
inom området psykisk ohälsa för att utveckla vården för personer
med psykisk ohälsa (PRIO 2012-2015) .
• 2016 års överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området
psykisk hälsa” innebär att en länsgemensam analys och handlingsplan
ska göras inom området.
• Statsbidrag riktas till huvudmännen enskilt
Överenskommelsen omfattar även
• Stimulera nya initiativ för att nå unga
• Medel till landstingen
• Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa
• Satsningar på ungdomsmottagningar
• Medel till kommuner och landsting gemensamt
• Partsgemensam grupp, samordning via VGR
Bakgrund
• Handlingsplanen ska innehålla mål på kort och lång sikt och inkludera
samverkan med brukarföreträdare.
• Varje huvudman ska ha, och har, en utsedd kontaktperson för att ta
emot information och rapportera arbetet till SKL senast den 31
oktober.
Mål
• Regeringens och SKLs gemensamma målsättning är att befolkningen
ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet,
såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk
behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämställda
och tillgängliga.
Syfte
• Arbetet syftar till att huvudmännen ska påbörja ett långsiktigt arbete
för att utveckla insatser inom fem fokusområden:
•
•
•
•
•
Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper
Ledning, styrning och organisation
Beslut och planering
• Våren 2016 fattades beslut i 49 kommuner om
att samarbeta med regionen och finansiera en
gemensam processledare.
• I april beslutades om uppdraget i LiSA-gruppen.
• Arbetet skall bygga på vårdsamverkansstrukturerna
• Handlingsplanen skall vara ett stöd till den
delregionala och lokala nivån och innehålla frågor
som är en angelägenhet för alla.
• I maj förankrades uppdraget i det politiska
samrådsorganet (SRO).
Struktur för samverkan – vård och
omsorg i Västra Götaland
Delregional vårdsamverkan
•
•
•
•
Kommunerna i Västra Götaland
Fyrbodals kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Göteborgsregionen
Boråsregionen
•
•
•
•
•
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet
Vårdsamverkan Skaraborg
Vårdsamverkan Fyrbodal
SIMBA
Regionens verksamheter
Länssamverkans
grupp äldre
Styrgrupp
Psykisk hälsa
Ledningsrådet
för hjälpmedel
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)
Politiska samrådet (SRO)
Process 2016
• Vår/sommar
• Information, förankring och organisering
• Höst/vinter
•
•
•
•
•
Kick-off
Konstituerande av styrgrupp
Äga uppdraget och ange vägen
Beslut om analys och handlingsplan
Rapportering till SKL
Identifierade utmaningar för fortsatt arbete
Övergripande
• Följa
• Följa implementering av överenskommelsen
• Lösa
• Allsidig elevutredning
• Brukarmedverkan
• Uppmärksamma
• HBTQ
• Utsatta grupper
• Äldres psykiska hälsa
• Utveckla
• Kunskapsutveckling
Identifierade utmaningar för fortsatt arbete
Barn och unga – exempel
• Föräldrastöd
• Fullföljda studier
• Unga med missbruk
• Nyanlända/ensamkommande
• SIP
• Suicidprevention
Identifierade utmaningar för fortsatt arbete
Vuxna
• Integrerade verksamheter
• Nyanlända
• Samsjuklighet
• SIP
• Suicidprevention
• Anhörigstöd
• Äldres psykiska hälsa
Nuläge
• Länsgemensam analys och handlingsplan psykisk hälsa VG 2016 är
beslutad och redovisad till SKL
• Vidare arbete med utsatta grupper – dialogdag i januari
• Beslut om fortsatt arbete och gemensam finansiering för 2017-2018
• Ny överenskommelse mellan regeringen och SKL för 2017
• Dialog, information och förankring med delregional vårdsamverkan
Överenskommelse regeringen och SKL 2017
• Inriktning och innehåll i princip det samma
• Annan fördelning av medel mellan landsting och kommun
• 2016: 300 mnkr landsting/200 mnkr kommuner
• 2017: 250 mnkr landsting/250 mnkr kommuner
• Fortfarande tre delar
• Länsgemensam handlingsplan
• Förstärkt första linje
• Förstärkning ungdomsmottagningar
• Förnyade och fördjupade analyser av befolkningens behov
• Utveckling och stöd från SKL
• Utveckling av regionala resurscentrum
Styrgruppen
• Vårdsamverkan Fyrbodal
• Karin Hallberg, kommun
• Malin Klittvall, primärvård
• Majvor Martinsson, specialistsjukvård
• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
• Marie Eriksson, kommun
• Anna-Lena Ingelhag, primärvård
• Catrine Persson, specialistsjukvård
• Vårdsamverkan Skaraborg
• Ulla-Stina Milton, kommun
• Angelica Engman, primärvård
• Jane Johansson, specialistsjukvård
• SIMBA
• Helen Berghog
• Agneta Hamilton
• Katarina Andersson
• Kommun och sjukvård Samverkan i
Göteborg
• Ellinor Bylund, kommun
• Monica Ericson-Sjöström, primärvård
• Eva Hallberg, specialistsjukvård
• Göteborgsstad
• Ulla Carlshamre
Styrgruppen
• Västra Götalandsregionen
• Lise-Lotte Risö Bergerlind, vice
ordförande
• Malin Camper, processledare
• VästKom
• Thomas Jungbeck, ordförande
• Charlotta Wilhelmsson, processledare
• Adjungerade
• Elisabeth Rahmberg, avdelning folkhälsa,
VGR
• Sonny Wåhlstedt, NSPHiG
Vad är viktigt för ER?
– har rådslaget fångat det viktiga?
• Sammanställning från rådslag
• Identifierade områden – vuxna och äldre
• Bikupa 10 min – vad anser jag är viktigast? Är det något som saknas?
• Rösta – sju pluppar (max 3 per rubrik)
• Sammanfattning och fortsatt arbete
Kontaktuppgifter
Malin Camper
Charlotta Wilhelmsson
Västra Götalandsregionen
Tfn; 0700 – 81 69 91
[email protected]
VästKom
Tfn; 070-342 81 77
[email protected]
Download