Gränsöverskridande samverkan

advertisement
Vårdsamverkan Fyrbodal
Gränsöverskridande samverkan
Samverkan
Enligt Nationalencyklopedin betyder samverkan att
man handlar eller fungerar gemensamt för ett visst
syfte. Samverkan kan också beskrivas som ”ickehierarkiska aktiviteter där aktörer möts på lika villkor
och med gemensamt syfte” och som aktiviteter som
”överskrider gränser inom eller mellan
organisationer”.
Samverkan
Samverkan
Samverkan
•Oavsett gränserna i organisationen måste aktörerna
med olika kulturer, arbetssätt, ansvar och budgetar
samarbeta.
• Lösningen ligger i ett gemensamt ansvar för
gränsproblem som gråzoner och överlappande
ansvar ska hanteras i brukarens intresse.
Samverkan i re/habilitering – en vägledning, Socialstyrelsen
Samverkan
Brukaren förutsätts vara ett tydligt subjekt i
samverkan och ha stort inflytande på hur
samverkansprocessen utvecklas.
En framgångsrik re/habilitering för dessa brukare
måste utgå från att det är myndigheternas ansvar att
hitta en arbetsmodell där de olika insatserna
harmonierar med varandra.
Samverkan i re/habilitering– en vägledning, Socialstyrelsen
Samverkan
Samverkan
Under hösten kommer ett gemensamt
samverkansavtal från politikernivå, V:a Götaland
och VästKom. Fyrbodals lokala
samverkansplaner bygger på detta. Seminarier
kring detta och GAP analyser NR schizofreni
under kvartal 4.
Download