Anvisningar - Ansökan till Barn

advertisement
ANVISNINGAR
Ansökan avser habiliteringsinsats från barn och ungdomshabiliteringen i Västerbotten
Barn och ungdomshabiliteringen erbjuder habilitering till barn och ungdomar med följande
funktionshinder.
1. Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd dvs
LSS personkrets 1:1.
2. Barn och ungdomar med medfödda, varaktiga rörelsenedsättningar som behöver
insatser från ett samordnat team med olika yrkesgrupper.
För ansökan krävs att intyg över de utredningar som ligger till grund för
diagnos/funktionsnedsättning bifogas.
Viktig information som ska framgå av dessa intyg:
Läkarutlåtande: I intyget ska framgå vilka förhållanden och informationer man tagit
ställning till för att utreda orsaker till den diagnos som satts. Det ska också innehålla
beskrivning av tidigare, pågående och planerad medicinsk behandling. Vid rörelsenedsättning
ska beskrivning av nedsättning och dess påverkan i vardagen ingå i utlåtande eller remiss.
Psykologutlåtande: Utredning av barnets utveckling, beteende, psykiska funktioner och
förmågor. Det ska framgå kontaktanledning, resultat av tidigare utredningar och vilken/vilka
utredningsmetoder som använts. Det ska innehålla psykologens bedömning av
funktionsnedsättning och vara ett ställningstagande till diagnos.
Diagnos med diagnosbeskrivning inkluderande kriteriegenomgång med exempel från varje
delmoment enligt diagnosklassifikation (DSM-4 och/eller DSM-5 samt ICD10)
Social utredning bifogas vid behov t.ex vid familjehemsplacering som ett komplement.
För barn med rörelsenedsättningar bör även fysioterapibedömning bifogas.
För hjälp med underlag och ansökan vänd er till den verksamhet som utrett barnet/ungdomen.
Beskriv barnets/familjen behov av stöd som ett komplement till insatser från hälsocentral,
elevhälsa, barn sjukvård eller barnpsykiatri. Om ert barn tillhör målgruppen för barn och
ungdomshabilitering så kontakter vi er för att informera om vilken hjälp ni kan få och
kartlägga behoven av habilitering.
Underskrift krävs av båda vårdnadshavare.
Download