Dnr Mahr 59-2015/ Försättsblad till ansökan om medel för

advertisement
Dnr Mahr 59-2015/
Försättsblad till ansökan om medel för pedagogiskt utvecklingsprojekt
Ansökan ska inlämnas i elektronisk form till [email protected] senast tisdagen den 30
september 2015. Bilagor till ansökan accepteras inte. För sent inkommen eller ofullständigt
ifylld ansökan beaktas inte.
Orginalansökan, undertecknad av huvudsökande samt prefekt ska vara Monika Patay,
Gemensamt verksamhetsstöd (hämtställe 70), tillhanda senast onsdagen den 1 oktober kl.
8.00.
Namn, huvudsökande:
E-postadress/er:
Fakultet:
Medsökande (samtliga):
Inkomna ansökningar kommer att bedömas anonymt. Beskrivningen av projektet enligt mall
nedan skall inte kunna härledas till sökande/n.
Ansökan
Ansökningar för kvalitetsdrivande utvecklingsarbete under 2016 på följande teman
välkomnas:
Breddad rekrytering
Samverkan i utbildning
Utmaningsbaserat lärande
Kollaborativt lärande med stöd av digitala verktyg
Ange inom vilket eller vilka tema/n du söker pengar för ditt projekt genom att kryssa i rutan.
Projekttitel
Projektidé (högst 300 ord)
Beskriv projektidén. Av beskrivningen ska bland annat framgå:

att projektet har en tydligt formulerad problemställning utifrån en pedagogisk
idé som överensstämmer med något eller några av utlysningens tema/n.

hur projektet bidrar till pedagogisk förnyelse utifrån högskolans
strategidokument
Strategisk plattform 2020
https://mah.app.box.com/s/xqrg6kzxwcp0prvpkpw9
Strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan 2014-2016
https://mah.app.box.com/s/c9b2xbyzxj3anujv7z8m

hur projektet stödjer studenters lärande med måluppfyllelse i tydligt fokus
alternativt bidrar till ökad kunskap om och förståelse av studentens lärande

hur projektet är förankrat i och motiverat utifrån vetenskap och/eller beprövad
erfarenhet
Projektplan (högst 200 ord)
Beskriv projektplanen. Av beskrivningen ska bland annat framgå:

hur studenterna har en aktiv roll i planering, genomförande och utvärdering av
projektet

hur projektet är förankrat i fakultetens strategiska utvecklingsplan för
pedagogisk utveckling

hur projektet ska planeras, realiseras i undervisning och utvärderas inom given
tidsram
Bidrag till kunskapsutveckling och därmed nyttan för Malmö högskola
(högst 100 ord)
Av beskrivningen ska bland annat framgå:

hur projektets resultat och erfarenheter ska spridas inom högskolan
Finansiering
Redogör för eventuell medfinansiering från fakultet samt vad finansieringen avser.
Redogör för vad sökt medel avses finansiera.
Observera att projektmedel ska i första hand användas för att finansiera arbetstid för
extern(a) medarbetare, för studieresor, konferensavgifter, inköp a material. OH
tillkommer om medlet används för att finansiera arbetstid.
Huvudsökandes underskrift:
Prefekts underskrift:
…………………………………………….
……………………………………………
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards