Fastighetsrätt och Bostadsrätt 15 hp våren 2013

Fastighetsrätt och Bostadsrätt 15 hp våren 2013
Avtal om uppdragsutbildning
Mellan Malmö Högskola, Urbana Studier Uppdragsutbildningen 205 06 Malmö, nedan
benämnt MAH, och
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..,
nedan beställaren, har träffas följande avtal om genomförande av uppdragsutbildning.
1. Uppdragsutbildningens benämning och omfattning
MAH åtar sig att för beställaren genomföra följande kurs för (ange deltagare inkl
kontaktuppgifter dvs namn mail persnummer mm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Fastighetsrätt 10hp
 Bostadsrätt 5 hp
En hp motsvarar 1,5 p enligt det gamla systemet.
Utbildningen genomföres tillsammans med andra företag.
Deltagaren är anställd hos Beställaren.
2. Uppdragsutbildningens genomförande
MAH ansvarar för kursledning, undervisning, administration och examination. Tentamen
samordnas med tentamen vid MAH
 Måltider i anslutning till undervisning ingår.
 Kurslitteratur exkl lagbok ingår.
 Antalet deltagare är ca 30 st
 Tre tentamensmöjligheter ingår
 Undervisningstillfällen 21-23 mars, 18-20 april och 23-25 maj 2013
 Undervisningen är förlagd till Malmö Högskolas lokaler i Västra Hamnen Östra
Varvsgatan 9 Malmö.
Henrik Swensson MAH är kontaktperson för Malmö Högskola
Vid ev förfall äger MAH rätt att utse annan kontaktperson
Examination sker i Malmö eller tillsvidare också i Haninge. Om särskilda skäl föreligger
medges tentamen på annan ort, om tentamen enligt Mahs bedömning kan genomföras under
tillförlitliga former. Utöver Mahs administrationskostnader, som för närvarande är 400 kr
exkl. moms per person och tentamenstillfälle, tillkommer i vissa fall även
administrationskostnader för aktuellt lärosäte.
Beställaren svarar för kostnader för övrigt undervisningsmaterial, logi samt resor till/från
utbildningslokalen.
3. Ersättning
Ersättning för denna uppdragsutbildning uppgår till 32 500 kronor exkl lagstadgad
mervärdesskatt och skall mot faktura från MAH erläggas av Beställaren senast 15 mars 2013.
Fastighetsnytt
November 2012
Fastighetsrätt och Bostadsrätt 15 hp våren 2013
Ersättning för uppdragsutbildningen utgår i enlighet med gällande debiteringsnormer vid
MAH. Om ersättning inte erläggs i tid avstängs deltagaren från undervisningen tills
ersättningen är erlagd. OBS ! Betalning för hela ersättningen enligt avtal kvarstår oavsett
detta.
Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.
4. Rätt till utnyttjande av utbildningsplan, material m.m.
4.1. MAH äger rätt att utan beställarens medgivande använda detta material för annan
uppdragsutbildning och för vetenskaplig forskning samt undervisning.
5. Publiceringsrätt
5.1 Beställaren får inte i skrift eller på annat sätt hänvisa till MAH i samband med
reklamverksamhet (motsvarande) utan MAH:s skriftliga medgivande i förväg.
6. Kurs/examensbevis
6.1 Efter genomgången och godkänd utbildning och examination erhåller deltagaren kursbevis
avseende genomgångna kurser.
7. Giltighetstid och avtalets förtida upphörande
7.1 Detta avtal gäller från undertecknandet till och med juni 2013
7.2 Part har rätt att häva avtalet, om den andra parten gjort sig skyldig till avtalsbrott,
såvida inte den felande parten upphör med avtalsbrottet och verkställer full upprättelse
inom en (1) månad efter skriftligt påpekande från den andra parten.
7.3 MAH har rätt att häva avtalet om Beställaren försätts i konkurs, inleder
likvidationsförfarande, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller ådrar sig
näringsförbud.
7.4 Beställaren äger rätt att anvisa annan deltagare till kursen om anmäld deltagare är
förhindrad att fortsätta.
8. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan
parterna. Om parterna inte skulle komma överens genom förhandling skall kvarstående tvist
slutligt avgöras i svensk domstol. Svensk lag skall tillämpas.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Malmö den ……………………
För Malmö högskola:
den ………………….
För beställaren:
.................................
Prefekt
.......................................................
Beställarens firmatecknare
Fastighetsnytt
November 2012