Gruppernas anteckningar, workshop 19 augusti

advertisement
WORKSHOP FOKUSOMRÅDEN
19 AUGUSTI 2016
GRUPP 1 GLOKALA
SAMHÄLLSUTMANINGAR
Deltagare: Magnus Johansson, Maria Hellström
Reimer, Helen Hasslöf, Mikael Stigendal, Guy Baeten,
Karin Grundström, Carina Listerborn, Per-Markku
Ristilammi, Kristin Järvstad, Bodil Liljefors Persson.
Birgitta Nordén och Linda Lill.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Vi har samlats kring begreppen hållbarhet, staden och
urbanitet. Vi ser ett behov av platser för kritiska
samhällstudier. Vi anser att det finns ett behov på MAH att
hitta arenor där man kan jobba mer långsiktigt med
forskning för att stärka humaniora, arenor där man kan
titta på och förstå långa och stora samhällsförändringar.
Utveckla metoder där vi jobbar med demokratiska
kunskapsprocesser. Det vore intressant att samla
kompetenser, metoder och begreppsutveckling.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Ökad ojämlikhet i staden och i skolan och vad det får för
konsekvenser.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Utforskningar är i fokus. Nyckelbegrepp i detta
sammanhang är: urbana ekologier, existenser,
spatialiteter, mobilisering av deltagardemokratisk
forskning och akademins roll som motkraft i ett
samhälle med ökad ojämlikhet. Ett annat begrepp är
temporaliteter, där vi ser att MAH kan vara en plats där
man kan vända och vrida på saker och ting. Andra
centrala begrepp är intersektionalitet och maktanalys.
GRUPP 2
Deltagare: Désirée Nilsson, Karin Staffansson Pauli,
Kristian Stålne, Hanne Berthelsen och Joa Falke.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Gruppen samlades kring frågeställningen hur vi
hanterar Malmö universitets relevans i en allt mer
konkurrensutsatt tillvaro. Vilka är behoven, dvs vilka
samhällsutmaningar vill vi adressera? Vilka metoder
behövs för att möta dessa utmaningar?
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Applicerbart på alla vetenskaper och mellan dem.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Att samhället utmanas av förändringar.
HUR KOPPLAR NI DET NYA I
IDÉN TILL IDAG/NU?
Aktuella problem kräver aktuella lösningar.
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH
SOM BEHÖVER INVOLVERAS?
Alla! Infrastuktur behövs för snabbt agerande.
GRUPP 3
UTBILDNING/BILDNING/
KUNSKAPSSYN
Deltagare: Patricia Staaf, Helena Smitt, Claes Olander,
Catarina Christiansson, Nina Taslaman, Maria
Wiktorsson, Catarina Thormark, Maria Kouns, Andreas
Jacobsson, Anna-Karin Alm och Bim Riddersporre.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Kunskapssyn i ett föränderligt samhälle.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Studera utvecklingen av kunskapssyn genom
lärande/utbildning utifrån följande perspektiv: politiskt,
sociologiskt, didaktiskt, förändringprocess, digitalisering,
makt, historiskt, ekonomiskt, kulturellt och genus.
VILKA ÄR SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Demokratins överlevnad:
• Kunskapssegregation
• Medborgerlig bildning
• Samhällets kompetensförsörjning
• Samhälle i förändring
HUR KOPPLAR NI DET NYA I IDÉN TILL
IDAG/NU?
Fokus på forskning om kunskapssyn:
• Baskunskaper
• Kunskapens lokalisering
• Digitala verktyg
• Literacy
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH SOM
BEHÖVER INVOLVERAS?
Alla ska med!
GRUPP 4 CRITICAL AND
DIGITAL
Deltagare: Elisabeth Mangrio, Katarina Sjögren Forss,
Hafrun Finnbogadóttir, Jeanette Eriksson, Håkan Eriksson,
Dan Ericson, Liselott Lindh, Mats Lundström, Carin AlmRoijer, Elisabeth Carlson, Marie Torstensson Levander,
Ann-Cathrine Bramhagen och Christine Kumlien.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Health literacy – människans olika förutsättningar att
uppnå hälsa.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Naturvetenskap, teknik, pedagogik, viktimologi,
kriminologi, datavetenskap, medicin, omvårdnad, socialt
arbete, hälsoekonomi, psykologi, filosofi och antropologi.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Ojämlik hälsa, migration, socioekonomisk utsatthet,
unhealthy communities och resursfördelning.
HUR KOPPLAR NI DET NYA I IDÉN TILL
IDAG/NU?
Hållbara interventioner och primära preventioner.
Flervetenskaplig kunskap som redan finns måste
kopplas ihop.
GRUPP 5 MÄNNISKAN I DEN
URBANA, FYSISKA OCH
DIGITALA MILJÖN
Deltagare: Jan Persson, Per Larsson, Pablo Tapia
Lagunas, Mats Olsson och Hanna Sigsjö.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Nyttjande av stadens ytor och resurser, nya fenomen
som Pokemon G och transformation (människors
beteendeförändringar).
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
• Lokal ekonomi/delningsekonomi (neighborhood economoy)
• Demokrati/inflytande/social innovation/social mobilisering
• Uppkopplade människor och objekt
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Förutse och undvika spänningar och orättvisor samt
hantera konflikter liksom ett resursutnyttjande
perspektiv.
HUR KOPPLAR NI DET NYA I IDÉN TILL
IDAG/NU?
Tydligt koppla ihop den digitala och fysiska miljön där
människa är i centrum.
GRUPP 6 TEKNIK OCH
MÄNNISKA
Deltagare: Thomas Arnebrant, Johan Engblom, Paul
Davidsson, Per Jönsson, Christina Bjerkén, Maria
Crona, Carl-Magnus Olsson, Bengt J Nilsson, Daniel
Spikol, Henrik Hartman, Peter Nilén, Martin Fisk, Alexei
Lantchenko och Yuanji Cheng.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samhällsutmaningar
Matematik, fysik, naturvetenskap
Koppling till människan, hälsa
Koppling ESS/MAXIV, (smarta) material
Modellering och simulering
Open data, information
Utgå från existerande kärna
Användning, värdeskapande
Beteende, förändring
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Teknik, människa och samhälle.
SAMHÄLLSUTMANINGAR
•
•
•
•
•
•
•
Resursoptimering, effektivitet
Kunskapsåterväxt, lärande
Energi
Hälsa, välmående
Livsmedel, vatten
Optimal design
Beräkningsstöd för framtida samhällsutmaningar
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH
SOM BEHÖVER INVOLVERAS?
IOTAP, Biofilmer och LS.
GRUPP 7 MIGRATION,
KONFLIKT OCH SAMSPEL
Deltagare: Clara Norell, Anders Wigerfelt, Per
Sederblad och Teresa Tomasevíc.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Bredda och skapa mer långsiktighet i
migrationsforskningen. Att studera migrationens orsaker
kopplat till globalisering och dess effekter. Utöka med
ett konfliktperspektiv, för att också studera varför
människor flyr och flyttar? Hur kan högskolan arbeta
med de här frågorna på ett vetenskapligt sätt?
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Processperspektiv som innebär att det blir
flervetenskapligt.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bostäder
Sysselsättning
Politisering
Utbildning
Makt
Ekonomi
Media
Lagstiftning
Hälsa
Polarisering
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH
SOM BEHÖVER INVOLVERAS?
Alla. Perspektivet behöver breddas till att omfatta fler än
enbart nuvarande migrationsforskare. Ansvariga på
samtliga fakulteter och institutioner som bidrar till
området, som bildar en arbetsgrupp.
HUR KOPPLAR NI DET NYA I IDÉN TILL
IDAG/NU?
Den rådande flyktingsituationen.
GRUPP 8 BILDNING,
UTBILDNING OCH LÄRANDE
Deltagare: Lotta Bergman, Camilla Löf, Margareta
Melin, Nils Andersson, Caroline Ljungberg, Mozhgan
Zachrison, Mona Holmqvist, Jesper Sjöström, Sven
Persson och Jan-Eric Ekberg.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Skapa goda förutsättningar för dagens och framtidens
samhällsmedborgare genom bildning, utbildning och
lärande (normativ ingång). Fokus från lärarutbildning till
bildning, utbildning och lärande.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Problemområdet ska styra flervetenskaplighet.
Tänka problemområde, teori och begrepp istället för
discipliner. Vi ska belysa gamla frågor utifrån nya
perspektiv.
SAMHÄLLSUTMANINGAR
Rädda och ändra liv. Strukturella hinder gör att
människor idag inte utnyttjar sin fulla potential. MAH har
ett förändringsperspektiv, där vi vill ta en aktiv roll för
samhällsförändring. Specifika perspektiv så som
intersektionalitet, demokrati och miljö på olika sätt.
GRUPP 9 LEDARSKAP OCH
ORGANISATION
Deltagare: Patrik Hall, Kent Adelmann, Cecilia
Lindblom, Pär Widén, Sven Packmohr, Sandra
Jönsson, Charlotte Petersson, Anders Edvik, Kristian
Sjövik och Laid Bouakaz.
Kontaktperson: [email protected],
[email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Ledarskap och organisering är en förutsättning för att
utveckla samhället. I en alltmer föränderlig värld ställs
nya och andra typer av krav på ledarskap och
organisering.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
•
•
•
Vi vill samla de som arbetar med ledarskap och organisation på
MAH, för att kunna utveckla området. Detta omfattar samtliga
fakulteter och utgår från ett individ-, grupp-, organisations- och
samhällsperspektiv.
Det finns dessutom ett specifikt utbildningsbehov vid Malmö
högskola vad gäller våra professionsutbildningar (sjuksköterskor,
lärare, socionomer, tandläkare osv) där man läser om och
studerar ledarskap och organisation. Då är det viktigt att
kompetensen finns hos oss på Mah.
Vi behöver skapa en beredskap för att möta olika typer av
samhällsförändringar, både utmaningar och möjligheter. Att inom
ramen för samverkan kunna möta morgondagens ledare och
organisationer utifrån deras specifika behov.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Kontextuellt ledarskap (och organisering) är ett annat nyckelbegrepp.
I relation till:
• Arbetsvetenskap
• Psykologi
• Statsvetenskap
• Pedagogik
• Kommunikation
• Retorik
• Ekonomi
• IT
• Historia mfl.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ett föränderligt samhälle och en föränderlig värld
Dessa förändringar ställer nya och “andra” typer av krav på ledarskap och
organisering
Att inom ramen för samverkan finna vägar för att organisationer och företag
hittar vägar att samverka både inom och utom organisationen eller företaget
Ställer krav på ledarskapet vad gäller kommunikation, konflikthantering och
att kunna möta och hantera människor I kriis.
Människokunskap
Digitalisering
Migration
Infrastruktur
Ohälsa
Demokratiutveckling
Detta kräver kontextueliserad kunskap samt att vi är beredda/nyfikna
på/intresserade av att titta med olika glasögon när vi studerar ledarskap och
organisering I olika kontexter
GRUPP 10 DEMOKRATI
Deltagare: Malin Ideland, Sara Bjärstorp, Mats Greiff,
Magnus Nilsson, Bo Petersson, Petra Ragnerstam,
Annica Andersson, Ronald Stade och Lotta LöfgrenMårtenson.
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
• Människors villkor att delta i, yttra sig i och påverka
ett samhälle.
• Relatera till de områden som vi redan forskar om på
högskolan.
• Unikt i kombinationen av kritisk analys och mer
lösningsorienterad forskning.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Frågor om makt, deltagande och social rättvisa
förstås genom studier av olika aspekter av mänskligt
liv och mänsklig interaktion, över längre tid och på
olika nivåer. Detta förutsätter såväl tvärvetenskapliga
som intersektionella perspektiv. Här möts humaniora
och samhällsvetenskap, men också till exempel
hälsovetenskap och teknikvetenskap.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Inte bara möta samhällsutmaningar utan också utmana
samhället, identifiera samhällsutmaningar. Utforska
samhälleliga och kulturella kontexter såväl som policy
och lagstiftning som påverkar människors möjligheter till
deltagande och delaktighet. Här är det även angeläget
att analysera och kritiskt granska motstridiga och
parallella normer och hur människor förhåller sig och
navigerar mellan dessa.
GRUPP 11 DIGITALISERING AV
SAMHÄLLET
Deltagare: Maria Engberg, Karin Ericson Lagerås, Bo
Reimer, Catarina Coquand, Helena Holmström Olsson,
Thomas Pederson, Ulrik Eklund, Paul Davidsson och
Carl-Johan Orre,
Kontaktperson: [email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Digitalisering - dess effekter och konsekvenser. Om hur
värdeskapande strukturer förändras på grund av
digitaliseringen, i allt från teknik, organisationer,
lagstiftning, kultur och till utbildning.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Studera processer på mikro- och makronivå med ITs
effekter, IT som fokus och IT som katalysator som
utgångspunkt.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Hur får man samhällsstrukturer att hänga ihop i och
med globala effekter av teknikutvecklingen? Hur förstår
vi förändringar i sociala strukturer? Digitalisering
innebär inte bara att göra gamla saker på nya sätt utan
att göra helt nya saker. Nya metoder krävs och bör
arbetas fram för att studera detta. Att vi förstår och
kritiskt granskar de alltmer intelligenta system som
utvecklas.
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH
SOM BEHÖVER INVOLVERAS?
Vi är duktiga på detta redan på MAH, på såväl nationell
som internationell nivå. Närmandet mellan teknik,
samhälle och humaniora, tex Medea och IOTAP. Men vi
kan knyta fler grupperingar till detta område.
GRUPP 12 HÄLSA
Deltagare: Margareta Rämgård, Karin Persson, AnnMarie Wangel, Christel Bhatsevani, Susanna
Hedenborg, Marie Larneby, Karin Book, Tomas
Peterson, Johan Norberg, Gunilla Klingberg, Björn
Klinge, Gunnel Svensäter. Christel Larsson, Dan
Ericsson och Liselott Lind.
Kontaktperson: margareta.rämgå[email protected]
VILKEN ÄR ER GEMENSAMMA
UTGÅNGSPUNKT/IDÉ?
Inkluderande perspektiv från många professioner. Det
finns en komplexitet i begreppet hälsa som vi behöver
definiera, vilket leder till spännande forskning. Vi har en
utmaning att uppnå hälsa på en populationsnivå. Vi har
ett ansvar som forskarsamhälle att möta
samhällsutmaningar som ojämlik hälsa och sårbara
grupper både på samhälls- och individnivå.
FLERVETENSKAPLIGA
PERSPEKTIV
Hälsa är ett flervetenskapligt perspektiv i sig. Kropp,
själ, beteenden, hälsoekonomi, hälsoregister, det
fysiska rummet, tekniska innovationer, politik,
bildning och idrott.
VILKA ÄR
SAMHÄLLSUTMANINGARNA?
Ojämlikheter i hälsa ökar. Vi behöver kunskapsdelning
och nå ut till befolkningen i gemensamma
deltagarbaserade projekt. Grupper behöver integreras i
samhället. Vi behöver metodutveckling och nya verktyg,
så som hälsoindikatorer för att kunna mäta effekter. Vi
behöver även kunna coacha.
HUR KOPPLAR IN IN DET NYA
TILL IDAG?
Vi vill skapa ett hälsans praktik, som innehåller både
forskning och utbildning. Det ska vara testbäddar ute i
samhället och nya innovativa grepp. Vi kan realisera
idén om ett Hälsans hus. Det här kan ge internationellt
genomslag och väcka studenters intresse.
ÄR DET NÅGON ANNAN PÅ MAH
SOM BEHÖVER INVOLVERAS?
Vi behöver en organisation för det här samarbetet med
teknologer och pedagoger. Vi vill även involvera lärare
och studenter. Gruppen har redan beslutat att ses igen.
Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards