Utbildningsplan uppdragsutbildning hösten 2013

advertisement
FMU23 paket 1 Första steget hösten 2013
Avtal om uppdragsutbildning
Mellan Malmö högskola, Urbana Studier, organisationsnummer 202100-4920,
205 06 Malmö, nedan benämnt Mah och (fyll i företagets uppgifter)
Företag:____________________________________________________________________
Organisationsnummer:________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________
Kontaktperson:______________________________________________________________
nedan benämnd Beställaren, har träffat följande avtal om genomförande av
uppdragsutbildning.
1. Uppdragsutbildningens benämning och uppfattning
1.1 Mah åtar sig att för Beställarens räkning genomföra två kurser enligt bilagda
utbildningsplan. Deltagare från Beställaren är (fyll i deltagarens uppgifter)
Namn:_____________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________
Personnummer:______________________________________________________________
Telfonnummer:______________________________________________________________
Mailadress__________________________________________________________________
Deltagaren är anställd hos Beställaren.
1.2 Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng. Den skall påbörjas 22 aug 2013 och vara
slutförd i jan 2014. Utbildningen genomförs tillsammans med deltagare från andra Beställare.
1.3 Undervisningen beräknas omfatta minst 125 timmar fördelat på 6 tillfällen. Exakt schema
utformas av Mah.
1.4 Examination sker i Malmö. Om särskilda skäl föreligger medges tentamen på annan ort,
om tentamen enligt Mahs bedömning kan genomföras under tillförlitliga former. Utöver Mahs
administrationskostnader, som för närvarande är 400 kr exkl. moms per person och
tentamenstillfälle, tillkommer i vissa fall även administrationskostnader för aktuellt lärosäte.
1.5 Kurslitteratur på engelska kan förekomma.
1.6 Utbildningens omfattning i övrigt framgår av bifogad kursplan – Bilaga A.
FMU23 paket 1 Första steget hösten 2013
2 Uppdragsutbildningens genomförande
2.1 Mah ansvarar för kursledning, undervisning, administration och examination. Tentamen
samordnas med andra tentamina vid Mah.
2.2 Måltider under undervisningen ingår. Vid första undervisningstillfället inkvarteras
deltagare på en kursgård och logi samt måltider ingår.
2.3 Antalet deltagare i varje kurs är ca 30 st.
2.4 Erforderlig kurslitteratur inkl lagbok ingår.
2.5 Katja Lundquist, Mah, är kontaktperson för Mah. Vid ev. förfall äger Mah rätt att utse
annan kontaktperson.
2.6 Beställaren svarar för kostnader för övrigt undervisningsmaterial, övriga måltider, logi,
resor till/från Malmö samt ev. kostnader för tentamen på annan ort.
3. Ersättning
Ersättning för denna uppdragsutbildning uppgår till 65 000: - kronor jämte lagstadgad
mervärdesskatt. Ersättningen skall mot faktura från Mah erläggas av Beställaren senast
15 augusti 2013.
Ersättning för uppdragsutbildningen utgår i enlighet med gällande debiteringsnormer vid
Mah. Om ersättning inte erläggs i tid avstängs deltagaren från undervisningen tills
ersättningen är erlagd. OBS! Betalning för hela ersättningen enligt avtal kvarstår oavsett detta.
Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.
4. Rätt till utnyttjande av utbildningsplan, material m.m.
4.1. Mah äger rätt att utan beställarens medgivande använda detta material för annan
uppdragsutbildning och för vetenskaplig forskning samt undervisning.
5. Publiceringsrätt
5.1 Beställaren får inte i skrift eller på annat sätt hänvisa till Mah i samband med
reklamverksamhet (motsvarande) utan Mah:s skriftliga medgivande i förväg.
6. Kurs/examensbevis
6.1 Efter genomgången och godkänd utbildning kan deltagare efter särskild framställning
erhålla kursbevis.
FMU23 paket 1 Första steget hösten 2013
7. Giltighetstid och avtalets förtida upphörande
7.1 Detta avtal gäller från båda parters undertecknade till och med jan 2014. Deltagande i ev.
resttentamina medges maximalt 5 gånger till och med jan 2015. Det innebär, att är man inte
klar med respektive kurs vid denna tidpunkt har man ingen rättighet att slutföra kursen.
7.2 Part har rätt att häva avtalet, om den andra parten gjort sig skyldig till avtalsbrott,
såvida inte den felande parten upphör med avtalsbrottet och verkställer full upprättelse
inom en (1) månad efter skriftligt påpekande från den andra parten.
7.3 Mah har rätt att häva avtalet om Beställaren försätts i konkurs, inleder
likvidationsförfarande, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller ådrar sig
näringsförbud.
7.4 Beställaren äger rätt att anvisa annan deltagare till kursen om anmäld deltagare är
förhindrad att fortsätta.
8. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan
parterna. Om parterna inte skulle komma överens genom förhandling skall kvarstående tvist
slutligt avgöras i svensk domstol. Svensk lag skall tillämpas.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Malmö den ……………………
______________ den ………………….
För Malmö högskola:
För beställaren
.................................................
Sandra Jönsson
Prefekt
.......................................................
Beställarens firmatecknare
Namnförtydligande:
Bilagor:
Bilaga A Kursplan och undervisningstillfällen
FMU23 paket 1 Första steget hösten 2013
Bilaga A
Utbildningsplan uppdragsutbildning hösten 2013
Juridisk översiktskurs
Kundorienterad förmedling
15hp
15hp
Undervisning uppdragsutbildning hösten 2013
Undervisningen börjar torsdagar kl. 13 med beräknat slut
lördagar kl. 12
Undantaget är de veckor det är tentamen. Då börjar man på
onsdag eftermiddag med tentamen och med undervisningen
torsdag morgon. En gång under hösten är det inlagt ytterligare
en dag då undervisningen börjar onsdag kl. 13.
Tentamensdagar tillkommer.
Föreläsningar varvas med övningar. Ibland blir det seminarier
där ni förutsätts komma väl förberedda.
Preliminärt pågår undervisningen följande veckoslut
hösten 2013:
34, 37, 41, 45, 48 och 50
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards