Lektionsuppgift i momentet Etik och Moral

Lektionsuppgift i momentet Etik och Moral
Lektionsuppgiften ska resultera i en redogörelse eller ”artikel” som behandlar en aktuell etisk
frågeställning. Använd dig av internet för att i exempelvis dagstidningar finna konflikter eller
liknande där etiska dilemman synliggörs. Du ska lyfta upp ett ämne som analyseras och
diskuteras ur ett etiskt perspektiv och argumentera för din egen ståndpunkt utifrån teoretiska
kunskaper i etik.
Några viktiga punkter att tänka på:




Den etiska/moraliska frågeställningen/problematiken måste framgå klart
Ämnet måste belysas ur flera aspekter/vinklar
Argumentationen ska grundas på ett etiskt resonemang
Din egen uppfattning eller slutsats måste framgå tydligt och kunna motiveras
etiskt/moraliskt
Maila uppgiften till [email protected]
Lycka till!!