fragor-projektplan

advertisement

Projektnamn – Ge projektet ett kort men kärnfullt namn som helst säger en del om
verksamheten. Tänk gärna på att namnet ska funka bra i media/externa kontakter och kan bli
ett ”varumärke”.
Skriv en konkret beskrivning av det tänkta projektet med stöd av nedanstående punkter:

Vilken är er projektidé?
Vad vill ni göra? Hur har idén uppkommit? Bakgrund…

Vad är syftet med projektet? Vad finns det för behov att genomföra projektet?

Är projektidén nytänkande och i så fall hur?

Målgruppen - vem/vilka riktar sig projektet till?

Vilka ska genomföra projektet? Vilka samarbetspartners kan ni se?

Vad vill ni uppnå med projektet? Vilka mål vill ni se på kort sikt respektive lång sikt? Målen
bör vara tydliga och mätbara.

Vad ska ni genomföra? Vilka aktiviteter ska genomföras i projektet? Tydlig beskrivning
(kopplas senare till budget)

Hur ska verksamheten se ut/drivas vidare efter projekttidens slut?

Hur planerar ni sprida resultat av projektet? Marknadsföring/kommunikation.

Vilka kostnader kan ni se? Gör en så detaljerad budget som möjligt för projektets kostnader,
resurser och finansiering. Tänk på att ta in offerter och kostnadsberäkningar, dessa ska
bifogas ansökan. Vid medfinansiering av annan organisation ska medfinansieringsintyg
bifogas.

Till ansökan ska bifogas tillstånd och godkännanden som är aktuella för projektet.

Ideell tid visar på det lokala engagemanget och ska beräknas och kunna uppges - tas dock
inte in i budgeten. 30 procent av värdet av sökt stöd ska den ideella arbetsinsatsen uppgå till.
För en vuxen person gäller 220 kr/tim för beräkning. T ex om projektstödskostnaderna
uppgår till 100 000 kr så ska den ideella tiden för projektet komma upp i ett värde av 30 000
kr.
Download