Anvisningar till ansökan om tillfälligt tillstånd att servera

Ansökan/Beslut
tillfälligt tillstånd till allmänheten
Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till allmänheten
Sökande/Tillståndshavare
Serveringsställe
Serveringens
omfattning
Org nr/ pnr
Namn
Tel
Adress
Fax
Postnummer
E-post
Restaurangnummer
Namn
Telefonnummer
Gatuadress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Lokaler/plats där alkoholservering får ske
Jämför markerad ritning betecknad
Högsta antal personer i
serveringslokaler
Alkoholdrycker som ska serveras
Starköl
Annan jäst alkoholdryck
Vin
Sökt serveringstid
Klockslag då servering får påbörjas resp senast avslutas
(11.00 – 01.00 om ej annat beslutas)
Datum
Serveringsansvarig
Sökandens
underskrift
Namn
Personnummer
Underskrift
Namnförtydligande
Sprit
Ansökningsdatum
Beslut av tillståndsmyndigheten (ifylls endast av tillståndsmyndigheten)
Kommunens
beslut
Beslutsfattare
Tillstånd beviljas enligt ansökan.
Underskrift
Tillstånd beviljas ej.
Utfärdandedatum och stämpel
Namnförtydligande/ befattning
Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kan komma att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister, för att kommunen ska kunna
fullgöra sitt tillsynsansvar. Personuppgiftsansvarig är Täby kommun. Ni har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran gratis få information om personuppgifter som rör Er behandlas eller inte. Kommunen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller
utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats lag- eller författningsenligt.
2 (2)
Anvisningar till ansökan om tillfälligt tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten
Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person
samt sändas till kommunen
Handläggningstiden är beroende av sökandens benägenhet att inkomma
med begärda handlingar. Vid komplett ansökan beräknas
ansökningstiden vara 1 månad. Saknas uppgifter eller handlingar kan
beslut i ärendet inte fattas, alternativt meddelas avslag på ansökan. Var
därför noga med att bifoga samtliga uppgifter och handlingar som
efterfrågas. Remissförfarande till andra myndigheter tillämpas.
Följande handlingar ska bifogas ansökan:
Föreningar ska bifoga handlingar som styrker vem som tecknar föreningen samt senaste årsmötesprotokollet. Personnummer avseende
styrelseledamöterna samt eventuell annan ansvarig person ska framgå.
Är det ett företag som söker ska handlingar som visar vem som är ägare
till bolaget bifogas ex handelsbolagsavtal för handelsbolag och aktiebok
för aktiebolag.
Dispositionsrätt till lokalen. Sökanden ska visa att rätt föreligger att
disponera lokalen. Detta sker genom uppvisande av hyreskontrakt eller
arrendeavtal. Om hyreskontraktet ännu inte är klart går det bra att bifoga
intyg från hyresvärden i avvaktan på detta. Observera att hyreskontraktet
ska vara utställt på sökanden. Vid arrangemang utomhus ska handling
om markupplåtelse bifogas.
Matutbud. Redogör för vilken mat som kommer att serveras.
Planritning i A 4 format över lokalen. Av ritningen ska framgå vad
som är bordsavdelning och matsal samt antal sittplatser. Sökanden ska
även ange de områden i lokalen där servering är tillåten. Avser ansökan
även uteservering ska en ritning över denna bifogas. Samtliga områden
där servering ska bedrivas ska vara angivna.
Kunskaper i alkohollagstiftningen. Sökanden ska genomgå av Statens
Folkhälsoinstitut fastställt prov i alkohollagen. Innehar sökanden sedan
tidigare serveringstillstånd och det inte finns skäl att ifrågasätta att
sökanden har tillräckliga kunskaper kan kravet på avläggande av prov
underlåtas.
Arrangemangets art. Ingår serveringen i ett större arrangemang med
andra huvudmän ska ni även lämna en skriftlig beskrivning över detta
arrangemang. Ni ska även bifoga eventuella avtal mellan er och
huvudarrangören.
Har ni frågor kan ni kontakta kommunens alkoholhandläggare på
tfn 08-578 663 00