Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016

advertisement
Stöd till riktade insatser
inom området psykisk
ohälsa 2016
Delregionala möten 4-8 april 2016
Stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2016
Syftet med överenskommelsen 2016 (Stöd
till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2016 – överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och
Landsting) är att skapa förutsättningar för
ett långsiktigt arbete på området psykisk
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande
från berörda aktörer.
Överenskommelsens målsättning, inriktning och syfte
 Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan för området med
gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete utifrån bästa
tillgängliga kunskap.
 Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade
samt effektiva insatser av god kvalitet.
 Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt
ansvarstagande från berörda aktörer.
2016-01-14
Sektionen för vård och
socialtjänst
3
Villkor för att ta del av stimulansmedlen
 Senast den 31 oktober 2016 ska kommuner och landsting inkomma med en gemensam
redogörelse för analys och handlingsplan utifrån fem fokusområden med
långsiktiga och kortsiktiga mål samt en redovisning av användning/planerad
användning av erhållna medel.
 Om en redovisning enligt ovan inte inrapporterats senast den 31 oktober 2016 ska
medlen återbetalas.
 De 130 Mkr som är tänkt att användas till satsning på ungdomsmottagningar betalas ut
av SKL till landsting och kommuner som inkommer med en gemensam redovisning av
hur medlen ska användas för att förstärka eller starta ungdomsmottagningar.
 Återbetalning av medel som inte använts för ändamålet under året återbetalas till
SKL, som i sin tur betalar tillbaka medlen till Kammarkollegiet.
2016-01-14
Sektionen för vård och
socialtjänst
4
Fem fokusområden
Ledning,
styrning och
organisation
Förebyggande
och främjande
insatser
Tillgängliga
och tidiga
insatser
Utsatta
grupper
Analys och
Handlingsplan
2016-2017
Enskildas
delaktighet och
rättigheter
2016-01-14
Sektionen för vård och
socialtjänst
5
Analyser utifrån olika nivåer
Syftet med analys och handlingsplaner
Stimulera kommuner och landsting att:
 uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som
överenskommelsen omfattar,
 ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov
överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av
komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de
samordnade vård- och stödinsatser som behövs,
 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och
gemensamt,
 samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar
samt andra berörda aktörer på området.
2016-01-14
Sektionen för vård och
socialtjänst
7
Skåne
Regional Samverkansgrupp Psykiatri
Sedan tidigare PRIO satsningar finns
handlingsplan från 2015
Inventeringar till kommunerna
Ny strategisk plan för Region Skåne
Delregionala möten
Möjliga statistikkällor
Folkhälsoenkäter
Sjukskrivingsstatistik
Öppna Jämförelser
Psykiatrikompassen
Kolada
Kommunernas inventeringar
SKL material?
Kommunpresentationer
Skåne sammanfattning
SIP
Casemanagement
Första Hjälpen psykisk hälsa
Brukarrevision
Delat beslutsfattande
Skånes sammanfattning forts.
Anhörigstöd
Meningsfull sysselsättning
Suicidprevention
Webbaserad information
Äldres psykiska hälsa
Ensamkommande/nyanlända
Skånes sammanfattning forts.
Klara grundskolan!
Familjecentral
Vad händer nu?
• PRIO kontaktpersoner- Logga in & titta!
• RSP får första utkast på skånegemensam
analys & handlingsplan 10 maj
• Kontakt med SKL
• Vi återkommer!
TACK!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards