WORD-dokumentet 2006058

advertisement
Cirkulärnr:
2006:58
Diarienr:
2006/2035
Handläggare:
Anita Sundin
Avdelning:
Avd för vård och omsorg
Sektion/Enhet:
Sektionen för vård och socialtjänst
Datum:
2006-09-03
Rubrik:
Vuxna och barn och ungdom med psykiska
funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och
landsting
Brev
Bilagor:
2006-09-03
CIRKULÄR 2006:58
Avd för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst
Anita Sundin
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Vuxna och barn och ungdom med psykiska
funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och
landsting
Sveriges Kommuner och Landsting får många telefonsamtal om hur
ansvarsfördelningen ser ut mellan kommun och landsting när det gäller vuxna och
barn och ungdom med psykiska funktionshinder. 2003-07-03 skickade de båda
förbunden ut ett cirkulär (bif) till huvudmännen i syfte att klarlägga ansvarsförhållandena inom det något komplicerade problemområdet. Vi tvingas konstatera
att kunskapen i verksamheterna fortfarande är så pass bristande att vi nu skickar ut
cirkuläret än en gång. Vi ber er särskilt notera Regeringsrättens dom den 26 maj
2000, RÅ 2000 ref 39. Det aktuella rättsläget vad gäller ansvaret för vissa
insatser under LRV-permission finner ni där.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst
Ellen Hyttsten
Sabina Wikgren Orstam
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
[email protected], www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1 (1)
Download