Ansvar och uppdrag - Vårdsamverkan Skaraborg

advertisement
Senast uppdaterad 2016-03-16
Ansvar och uppdrag
Vårdnadshavare och barns rättigheter
Vem omfattas
Vårdnadshavare med barn upp till 18 år
Ansvar
Förälder och vårdnadshavare
Vanligtvis är det en eller båda föräldrarna till ett barn som är vårdnadshavare.
Vårdnadshavaren har ansvar för barnet och ska se till att barnet får
 omvårdnad,
 trygghet
 en god fostran.
Ett barns vårdnadshavare har i stort sett alltid rätt att ta del av alla de uppgifter som rör
barnet, även sådant som skyddas av sekretess. En förälder som inte är vårdnadshavare har
inte rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör barnet.
Så här står det i förarbetena till lagen: ”Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare
enligt föräldrabalken, att ansvara för barnets personliga förhållande och se till att barnets
behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter, är
detsamma oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte.”
Enligt föräldrabalken ansvarar vårdnadshavaren för barnets personliga förhållanden och
för att dess behov blir tillgodosett med hänsyn till ålder, utveckling och övriga
omständigheter. Behovet av omvårdnad och omsorg varierar med åldern vilket innebär att
föräldrar till yngre barn har ett större omvårdnadsansvar än föräldrar till äldre.
I lagstiftningen finns dock en medvetenhet om att barn med funktionsnedsättningar kan
kräva större insatser från sina föräldrar än ett utan funktionsnedsättning. Dessa extra behov
kan tillgodoses med insatser från LSS. Hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för
ett barn i denna ålder läggs till grund för bedömningen av behovet av insatsen.
Barns rättigheter
Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention men det är ännu inte en lag. En konvention
är regler som flera länder kommit överens om. I barnkonventionen finns regler som ska
skydda barnens mänskliga rättigheter.
Eftersom Sverige har skrivit under konventionen har vi lovat att reglerna ska gälla för alla
barn och ungdomar i landet. I konventionen finns olika regler som kallas artiklar. Det finns
54 artiklar i barnkonventionen.
Här är några av de viktigaste:
 Barnet ska skyddas mot diskriminering. Det får alltså inte behandlas sämre än
andra.
 Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på barnets bästa i alla beslut.





Föräldrar ska uppfostra barnet så att det stämmer överens med barnets ålder och
mognad.
Barnet har rätt till liv och utveckling. Det betyder att landet måste skydda barnet
från att dödas i krig eller i sjukdomar. Rätten till utveckling betyder att barnet har
rätt till en bra barndom.
Barnet ska ha rätt att säga sin mening och bli lyssnat på. Myndigheter och domstolar
ska fråga barnet hur det vill ha det.
Barnet har rätt till ett privatliv. Det kan till exempel vara att föräldrar inte ska läsa
barnets dagbok eller brev.
Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet. Barn ska skyddas mot föräldrar och
andra vuxna som utövar våld eller inte tar hand om barnet på ett bra sätt.
Gränsdragning
Användbara länkar
Föräldrabalken, kap 6 vårdnad, boende och omvårdnad
https://lagen.nu/1949:381#K6
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-24
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-24
Ansvarig | Enhet | Vårdsamverkan Skaraborg | 2016-03-24
Download