Minnesanteckningar från Skolråd den 7 mars 2012

advertisement
Minnesanteckningar från Skolråd den 7 mars 2012.
Närvarande:
Michelle Legrand Larsen, vårdnadshavare
Jane Sprah, vårdnadshavare
Åsa Ekelund, vårdnadshavare
Roger Jönsson, vårdnadshavare
Jane Nilsson, vårdnadshavare
Charlotte Larsson, vårdnadshavare
Kristian Larsson, vårdnadshavare
Lars Falk, rektor
Ingrid Björkman, lärare
1. Lars hälsar välkomna och informerar om dagens punkter.
2. Information och diskussion om lokalöversynen.
3. Slöjdpasset kommer åter att finnas på schemat som ska ses över. Arbetslaget tittar
över schemat på fredag 9/3.
4. Elevernas rast på fm har blivit 10 minuter kortare. Detta efter en översyn av
timplanen.
5. Gudrun Hallin har slutat pga arbetsbrist och arbetar nu som fritidspedagog på
Sandbäcksskolan.
6. Diskussion om ev. personalneddragning till hösten.
7. Lars informerar om påsk och sommarläger 2012.
8. Info från Lars om ny rutin för klagomålshantering
9. Planen för diskriminering/ kränkande behandling delas ut. Vårdnadshavarna kan
inkomma med frågor om det finns något att reagera på.
10. Information om ”Lokal arbetsplan”delades ut.
11. Diskussion om Lgr 11, vår nya läroplan och även den nya kursplanen.
12. En fråga till vårdnadshavarna hur de ser på hur sociala medier används. Det kom fråga
om läsplattor.
Lars berättar att projektansökningar finns inlämnade.
Bra om det skrivs in på webbsidan vad vi gör, nyheter och information.
Kul med möjligheter att ladda hem program.
Detta kan göras på: http://download.elevdata.se/download/Skolavtal.aspx
13. Önskemål om att klasslistorna ska förnyas och skickas ut.
14. Viktigt att nya elever som börja på Färsinga Lärcentrum får information om vår
verksamhet.
15. Ingrid informerar om resultatet från Kraftenkäten. På förfrågan om representant från
vårdnadshavarna i samordningsgruppen för KRAFT finns ingen intressent.
16. Mötet avslutas.
Vid datorn
Ingrid Björkman
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards