Uppsägning av förskoleplats

advertisement
Uppsägning av förskoleplats
Uppsägningstiden är två månader och räknas från det datum blanketten kommit in till
förskolan.
Avgift debiteras till och med uppsägningstidens slut. (OBS! Debitering sker i
efterskott). Barnet har rätt till sin plats under uppsägningstiden.
Om vårdnadshavarna inte sammanbor och har var sin plats för barnet, måste
barnomsorgsplatsen sägas upp var för sig.
Barn
Efternamn och tilltalsnamn barn 1
Personnummer (10 siffror) barn 1
Efternamn och tilltalsnamn barn 2
Personnummer (10 siffror) barn 2
Efternamn och tilltalsnamn barn 3
Personnummer (10 siffror) barn 3
Sista närvarodag.....................................................................................................................
Orsak till uppsägning
Arbetslöshet
Föräldraledighet
Utflyttning ur kommunen
Annat
Uppsägning vid växelvis boende där platsen delas
Platsen sägs upp endast av den ena vårdnadshavaren enligt underskriften nedan
Platsen sägs upp av båda vårdnadshavarna. (OBS! Båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.)
sida 1
Information om personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PUL.
Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära
utdrag och rättelser.
Underskrift
Ort och datum vårdnadshavare 1……………………………………………………………......
Underskrift vårdnadshavare 1…………………………………………………………………...
Namnförtydligande vårdnadshavare 1…………………………………………………………..
Ort och datum vårdnadshavare 1………………………………………………………………..
Underskrift vårdnadshavare 1…………………………………………………………………...
Namnförtydligande vårdnadshavare 1………………………………………………………….
Adress:
Musikförskolan Ålle-Bålle;
Surbrunnsvägen 8 E, Hallstahammar
Telefon:
0220 717171;
076 2306084
E –post:
[email protected]
Webben: www.ålle-bålle.se
sida 2
Download