Bildningsförvaltningen

advertisement
Bildningsförvaltningen
Bildningskontoret
Dokumentägare: Stab
Fastställd 2016-01-13
Reviderad: 2016-01-13
INBJUDAN/KALLELSE TILL UTVECKLINGSSAMTAL
Ni är välkomna till samtal kring___________________________________
_______-dagen den ________________ kl ______________ på förskolan.
Ansvarig pedagog i förskolan, som kommer att vara med vid samtalet:
_____________________________________________________________
Vi kommer att prata om barnets:
•
•
•
Trivsel: trygghet, vårdnadshavarens upplevelse av barnet, barnets
egna intressen, personalens bemötande av vårdnadshavare och barn.
Utveckling: språkutveckling, socialt samspel, motorisk utveckling,
logiskt och konstruktivt tänkande.
Lärande: nyfikenhet, inflytande, leken i förskolan, kommunikation.
Utvecklingssamtalet avslutas med att vi tillsammans skriver ner korta
minnesanteckningar från vårt samtal som arkiveras i två år.
Fundera över vad Ni, som vårdnadshavare, speciellt önskar diskutera med
personalen vid samtalet
VÄLKOMNA!
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: [email protected] | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se
Download