Bildningsförvaltningen

advertisement
Bildningsförvaltningen
Bildningskontoret
Dokumentägare: BIN
Fastställd 2013-07-02
Reviderad: 2017-02-22
Tjänstegaranti Räkna
Mål efter elevens andra skolår
Räkna
Tal
Räkning
Mätning och rums
uppfattning
Detta innebär att eleven;
• Kan läsa och skriva naturliga tal samt
ange siffrors värde
• Kan jämföra, ordna efter storlek och
dela upp naturliga tal
Kan beskriva mönster i enkla talföljder
Kan hantera matematiska likheter med
naturliga tal och förstår likhetstecknets
innebörd
• Kan talordning 0-100
• Kan uppskatta antal 0-20
• Kan förklara vad addition och
subtraktion står för och deras samband
• Kan med hjälp av addition och
subtraktion räkna i huvudet, när talen
och svaren ligger inom heltalsområdet
1 20
• Kan bedöma rimlighet genom enkla
beräkningar och uppskattningar
• Kan beskriva föremåls placering med
hjälp av vanliga lägesbestämmelser
• Kan beskriva, jämföra och namnge
vanliga tvådimensionella geometriska
figurer
• Kan göra enkla jämförelser av olika
längder, areor, massor, volymer och
tider
Mål enligt skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3.
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: [email protected] | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se
Download