Taluppfattning och tals användning Åk 1

advertisement
Lokal pedagogisk planering 2013-2014
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: Matematik - Taluppfattning
och tals användning
Åk: 1 Nr:1
Följande förmågor ska utvecklas:
Lgr 11
Eleven utvecklar sin förmåga att:
¤Forumlera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera
valda strategier och metoder
¤ Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp
¤Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter
¤ Föra och följa matematiska resonemang
¤ Använda matematikens uttrycksformer och samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Lgr 11
¤ Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur
de kan användas för att ange antal och ordning
¤ Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
Symboler för tal samt symbolernas utveckling i några kulturer genom
historien.
¤ Del av en helhet och del av antal.
¤ Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Lgr 11
1. Eleven har kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att
beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. (6)
Eleven ska veta hur talen ser ut och kunna forma dessa.
Eleven ska känna till talraden (i vilken ordning talen kommer).
Eleven ska kunna dela upp talen på olika sätt.
2. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande
sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (3)
Eleven ska känna till och kunna använda begrepp som;
- lägesord; före, efter, över under, i, på osv.
- addition, subtraktion, lika med
- störst, minst
- jämt, udda
- antal
- differens
3. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av och
konkret material eller bilder. (4)
Eleven ska känna till begreppen ovan och kunna använda dem med hjälp av
konkret material eller bilder.
4. Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till
varandra. (5)
Eleven känner till och förstår relationen mellan addition och subtraktion;
eleven kan räkna uppåt dvs. addition vid en subtraktion.
5. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar
med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom
heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett
utvidgat talområde. (11)
Eleven ska kunna lilla + och lilla – under höstterminen.
6. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda
skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen
och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. (12)
Eleven ska kunna göra beräkningar med addition och subtraktion upp till
100 under vårterminen.
7. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då
likhetstecknet på ett fungerande sätt. (13)
Eleven ska känna till tecknet för lika med (=).
Eleven ska förstå innebörden av tecknet lika med (=).
Eleven ska använda tecknet för lika med (=) när denna skriver på
”mattespråket”.
8. Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i
huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material,
bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. (16)
Eleven ska kunna prata om och beskriva hur ett problem ska lösas och visar
det genom konkret material eller bilder.
Eleven ska kunna prata om och beskriva hur ett problem ska lösas och visar
det genom att använda mattespråket.
9. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att
välja och använda någon strategi med viss anpassning till
problemets karaktär. (1)
Eleven ska kunna lösa uppgifter genom att använda en strategi som passar
problemet.
Vi kommer att arbeta på detta sätt för att
nå kunskapskraven:
¤ Arbeta med siffrorna; hur de ser ut, hur mycket varje siffra är ”värd”
¤ Arbeta med olika symboler (lika med =, addition +, subtraktion -) som
finns i mattespråket
¤ Arbeta med talraden (vilken ordning talen kommer i)
¤Vi kommer att dela på tal; både med praktiskt material samt med symboler
¤ Vi kommer att räkna; både lägga ihop (addition +) och dra bort
(subtraktion -)
¤ Färdighetsträning för lära sig lilla + och lilla ¤Träna på huvudräkning på olika sätt
¤ Vi kommer att arbeta med detta både ute och inne
Bedömning sker genom:
Lärarens dagliga observationer samt diagnoser.
Download