ma översikt ht 2016

advertisement
Vecka
Kapitel kunskapskrav
Begrepp
34
Bok 4A: Heltal
Positiva och
negativa tal
Diagnosdatum
Positionssystem
Addition och
subtraktion
Multiplikation och
division
35
36
37
38
39
Diagnos heltal
Kap. Statistik
Undersökningar,
sammanställning
av data,
stapeldiagram,
median och
typvärde
40
41
42
43
Diagnos
statistik
Kap. Decimaltal
Tiondelar och
hundradelar
Avrundning och
överslagsräkning
Addition och
subtraktion med
decimaltal
44
Höstlov
45
46
46
47
Diagnos
decimaltal
Kap. geometri
Vinkel (rät, spetsig,
trubbig), grader,
hörn, linje, sida,
skala, förhållande,
likformighet
48
49
50
Diagnos
geometri
Download