Översikt, saker att minnas i Java - STP

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi
Mats Dahllöf
http://stp.ling.uu.se/˜matsd/uv/uv08/profs1/
Programmering för språkteknologer I
Översikt, saker att minnas i Java
1
Reserverade ord i Java
class
vid definition av klasser
new
anger att vi skapar ett nytt objekt med en konstruktor
static
[om variabler och metoder]
avser hela klassen, inte enskild instans. klassmetoder och klassvariabler
(motsatsen är ”default”: instansvariabler och instansmetoder)
public
Extern ”synlighet” [om klasser, variabler och metoder].
private
Enbart intern ”synlighet” [om klasser, variabler och metoder].
return
anger vilket värde en metod returnerar (och att metoden skall terminera där)
void
anger att en metod inte returnerar något värde.
for
i for-satser (en typ av iterativa satser).
if
else
try
catch
i if-satser (villkorssatser).
2
i try-satser (som fångar upp exceptionella händelser).
Några enkla typer
boolean
sanningsvärde, med värdena true och false
int
heltal
long
heltal, större intervall
float
decimaltal
double
decimaltal, större intervall och precision
1
3
Tilldelning
Tilldelar värde till variabel. Gammalt värde skrivs över.
=
4
Några booleska (satslogiska) operatorer
!
negation (inte)
&&
konjunktion (och)
||
disjunktion (eller)
5
Några jämförelseoperatorer och -metoder
==
lika med (för tal) (minns att enkelt = är för tilldelning!)
<
minde än (för tal)
<=
mindre än eller lika med (för tal)
>
större än (för tal)
>=
större än eller lika med (för tal)
s1.equals(s2)
för att jämföra om två String-objekt, s1 och s2 är likadana
2
Download