Lab 2: Erlang

advertisement
Programmering för nybörjare
Sommaren 2004
Aletta Nylén
2004-06-11
Lab 2: Erlang
Lämnas in senast söndagen den 27/6. Handledning: 16/6 13-17
1. Nedan följer en serie uttryck. Vilket resultat skulle interpretatorn skriva ut som svar på vart och
ett av uttrycken om de evalueras i den ordning som de står i här? Skriv ner ditt svar på ett papper.
1> 10.
2> 5+3+4.
3> 9-1.
4> 6/2.
5> 2*4+4-6.
6> A=3.
7> B=A+1.
8> A+B+A*B.
9> A=B.
10> if A==4 -> 6; B==4 -> 6+7+A; true -> 25 end.
2. Starta Erlang och kontrollera om dina svar på uppgift 1 stämmer. Skriv ner och förklara
eventuella avvikelser.
3. Skriv en funktion som räknar ut kvadraten på ett tal.
4. Skriv en funktion som returnerar det största av tre tal.
5. Skriv en funktion som tar tre tal som argument och returnerar summan av kvadraterna av de två
största talen.
Download