Matteprov TAL och räkning

advertisement
Matteprov TAL och räkning år 4
På måndag den 30 november ska du få PROVA om du
kan…
 …ringa in UDDA siffror och kryssa över JÄMNA.
 …skriva hela uträkningar (8+4=12, 8-4=4, 3x2=6, 20/4=5) genom att
du får en given term, faktor, täljare, nämnare, summa, differens,
produkt och kvot.
 … namnge de fyra räknesätten ADDITION, SUBTRAKTION, MULTIPLIKATION
och DIVISION.
 … sätta ut tecknen < eller > på rätt sätt mellan givna tal.
 … lista ut vilket tal som ska stå på en tom rad för att tecknet
”lika med” ska stämma. (3+2=….+1) (….+….= 7)
 … skriva de rätta talen utifrån givna talsorter (ental, tiotal,
hundratal och tusental).
 … förklara med ord eller bild hur addition och subtraktion hänger
ihop och hur multiplikation och division hänger ihop.
 … förklara så tydligt som möjligt skillnaden mellan udda och jämna
tal.
 … bevisa om mitt påstående är rätt eller fel när jag påstår att ett
tal är större än ett annat. Här behöver du framföra argument som
bevisar ditt ställningstagande.
 … avgöra om jag har rätt eller fel när jag påstår att min uträkning
är riktig
(tex 3-6=3). Här behöver du framföra argument som
bevisar ditt ställningstagande.
 … Lösa en matematisk uppgift i form av ett ”lästal” där du
redovisar variabler, redovisar din uträkning, redovisar ditt svar
med hel mening och med rätt enhet.
Ex: Marianne: 7
kr Ingela:
5 kr Tony:
14 kr
Variabler
enhet.
7+5+14=2
6
uträkning
Svar: Tillsammans har kr
..
de 26
Svar med hel mening.
Rätt
Download