Kursplan

advertisement
D.nr: DU_KU 2014/341
Sida 1(2)
EN2038
Kursplan
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska
och åldrandeperspektiv 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2
The Contemporary Coming-of-Age Novel in English: Female, Ethnic and Ageing
Perspectives 7.5 Credits*, First Cycle Level 2
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
·
·
·
·
visa förtrogenhet med modern litterär och kulturell teori och begrepp
i samband med Bildungsromanen samt med relevanta begrepp i
genus-, etnicitet- och åldrandestudier
genomföra självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk
som rör den samtida Bildungsromanen på engelska med hänsyn till
dessa teorier och begrepp
kommunicera och argumentera i skrift och tal för sina egna
tolkningar av litterära texter på tydlig och korrekt akademisk
engelska
reflektera kritiskt över och ge konstruktiv kritik på andras arbete.
Innehåll
Syftet med kursen är att analysera den senaste utvecklingen av
Bildungsromanen på engelska och hur denna har omdefinierats under de
senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet. Ett urval verk
analyseras utifrån perspektivet kön, etnicitet och åldrande. Därigenom
fördjupas medvetenheten om hur dessa texter kritiskt utmanar traditionella
definitioner av Bildungsromanen. I analysen betonas de aspekter av den
nuvarande socio-historiska kontexten som, till exempel, kvinnornas mer
framträdande plats i samhället, transkulturella utbyten och den åldrande
befolkningen, vilka är avgörande för individens utveckling och sociala
integration.
Examinationsformer
Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten,
muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.
* 1 Credit = 1 ECTS
D.nr: DU_KU 2014/341
Sida 2(2)
EN2038
Arbetsformer
Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier,
förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och
teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Förkunskapskrav
60 högskolepoäng i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk
litteratur och idéhistoria, 15 högskolepoäng samt antingen Kulturella texter och kontexter,
7,5 högskolepoäng eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande
kunskaper
Ämnestillhörighet:
Engelska
Ämnesgrupp:
Engelska
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Engelska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-17
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards