Bilaga 2 Bakgrund hälsoptt

advertisement
Bakgrund
•
Hälsopott infördes 2014
–
stimulera till aktiviteter och insatser som främjar hälsan och den psykosociala
arbetsmiljö för medarbetare och chefer.
–
fokus på medarbetares hälsa och arbetsmiljö
•
Fullständiga uppgifter
•
Kortfattad men tydlig beskrivning av:
•
insatsen/insatserna
•
på vilket sätt hälsan och arbetsmiljön förbättras av insatsen
•
Vilka goda effekter insatsen syftar till att ha på verksamheten
Vi har utgått från följande
Systematik och långsiktighet
Individuella insatser mot stress har endast kortvarig effekt. Det måste kombineras eller helt ersättas
med organisatoriska insatser för att få långvarig och bestående effekt.
Vi erbjuder redan en mängd insatser för individens hälsa inom förvaltningen. Ex. smakprov på olika
aktivteter på hälsoevent, friskvårdsbidrag, gratis träningsmöjligheter, rabatter,
hälsoprofilsbedömningar, kroppsanalys, sluta röka kurser, antigympa o stresshanteringskurs.
Det viktiga är att hitta en klar målsättning med insatsen, med ätbara mål. Vi kommer att tipsa några
av enheterna hur de kan utvärdera effekten.
Upplever att det är en kvalitetshöjning sedan 2014. Verksamheterna har tänkt till, många väl
genomtänkta ansökningar har inkommit. 35 inkom, en mkt sent.
Friskfaktorer
•
Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare
•
Utvecklad kommunikation
•
Samarbete/teamarbete
•
Positivt socialt klimat
•
Medinflytande/delaktighet
•
Autonomi/ empowerment*
•
Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
•
Erkännande
•
Att utvecklas och växa i arbete
•
Lagom arbetstempo/arbetsbelastning
•
Administrativt/ personligt stöd i arbetet
•
Bra fysisk arbetsmiljö
•
Bra relation till intressenterna
•
Fysisk aktivitet/livsstil
•
Återhämtning/balans
*ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna
att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.
Det var 35 ansökningar som inkom, 18 har beviljats medel ur årets Hälsopott
Download