hur många? - Länsstyrelserna

advertisement
Dagordning
• Presentationer från förra årets
beviljade insatser
• Fika
• Jämställdhetsintegrering
• Information om året utlysningar av
medel
Vad är jämställdhetsintegrering?
• Jämställdhetsintegrering
är en politisk strategi för
att uppnå ett jämställt
samhälle
• Jämställdhetsperspektiv
ska införlivas i allt
beslutsfattande, på alla
nivåer och i alla steg av
processen
Visste du att….
(Ensamkommande barn)
• 5 % av kvinnorna har körkort.
Motsvarande siffra för
männen är 40 %
• Medelinkomsten för män är
högre än för kvinnor
• Fler kvinnor än män studerar
vidare på universitet
• 13% av männen är skuldsatta
hos kronofogden.
Motsvarande siffra för kvinnor
är 5%.
Visste du att….
(Nyanlända)
• Det är tre gånger vanligare att män deltar i
en arbetsmarknadsutbildning under
etableringstiden än kvinnor
• Fler män än kvinnor har praktik och
instegjobb under etableringstiden
• Väntetiderna för att få påbörja samtliga
insatser (sfi, SO, arbetsförberedande
insatser) är längre för kvinnor än för män
• Kvinnor har oftare än män en
etableringsplan på deltid
• 20 % av kvinnorna arbetar eller studerar 90
dagar efter avslutad etableringstid.
Motsvarande siffra för män är 35 %.
• Oskäliga könsskillnader kvarstår oavsett
utbildningsbakgrund
Hur kan man arbeta med jämställdhet i olika insatser?
1. Kartlägga
nuläge
2. Analysera
orsaker
4. Följ upp!
3. Åtgärda
1. Kartläggning av nuläge
Representation – hur många?






Hur många kvinnor/män finns i
verksamheten/kommunen?
Hur många flickor/pojkar har
en fritidssysselsättning?
Hur många kvinnor/män är
föräldralediga?
Hur många flickor/pojkar har
ett sommarjobb?
Hur många kvinnor/män gör
praktik?
Hur många sjukskrivningsdagar
har kvinnor/män?
Resurser - vem får vad?
 Hur mycket information (tid,
timmar) får kvinnor respektive
män om ekonomi/insatser m.m.?
 Vilka fritidsysselsättningar har
flickor/pojkar?
 Vilka aktiviteter har kvinnor och
män i sin etableringsplan
(arbetsmarknadsutbildningar,
lots, instegsjobb, validering,
praktik, komvuxkurser osv)?
 Vad kostar aktiviteterna som
kvinnor och män deltar i?
 Vilka arbetsplatser gör kvinnor
och män praktik på?
 Eventuella hjälpmedel/utrustning
som män och kvinnor har tillgång
till (datorer m.m.)?
2. Analys
Varför ser
representation
och
resursfördelning
mellan könen ut
så här?
 Varför är det fler män/kvinnor som har
praktik osv under etableringstiden? Vilka
faktorer spelar in?
 Hur skiljer sig förväntningar på kvinnor
och män när det gäller val av utbildning,
sysselsättning och karriär?
 Uppmärksammas flickors/pojkars behov i
högre utsträckning? Varför?
 Vilka normer och föreställningar finns som
påverkar den information män och
kvinnor får om ekonomi, föräldraledighet,
insatser osv?
 Uppmuntras normbrytande val?
 Vilka föreställningar finns när det gäller
kvinnors och mäns behov av stöd?
 På vilka villkor får flickor och pojkar vara
med och påverka innehållet i
insatsen/verksamheten?
3. Åtgärder
• Vilka åtgärder bör och kan
vidtas för att minska
oskäliga skillnader mellan
kvinnor och män, flickor och
pojkar utifrån kartläggningsoch analysarbetet?
• Åtgärder på kort och lång
sikt
 Schemaläggning av insatser för att
möjliggöra att kvinnor och män kan delta
 Särskilda rekryteringsinsatser av
underrepresenterat kön till olika
utbildningar och insatser
 Översyn av informationsinsatser och
informationsmaterial till nyanlända utifrån
ett jämställdhetsperspektiv
 Distansundervisning som ett sätt att
möjliggöra för föräldralediga m.fl. att
kunna delta i vissa insatser
 Utbildningsinsatser i
jämställdhetsintegrering och normkritik
för personer som arbetar med olika delar
av etableringen
 Mål för arbetet. Alla aktörer i arbetet tar
fram organisationsspecifika och
gemensamma mål kring
jämställdhetsarbetet
4. Uppföljning
• Blev åtgärderna genomförda?
• Hur blev utfallet? Ledde åtgärderna
till en minskning av oskäliga
könsskillnader?
• Vilka eventuella nya åtgärder
behövs?
Utlysningar av utvecklingsmedel
§37 (1 620 000 kr)
• Kan sökas av kommuner
• Prioriteringar
-
-
ökad mottagningskapacitet,
fler anvisningsbara platser
för nyanlända (ej
ensamkommande barn)
jämställdhet
§37a (620 000-770 000 kr)
• ”Flyktingguider och
familjekontakter”
• Kan sökas av kommuner i
samverkan med idéburen
sektor
• Jämställdhet
§37a-medel Flyktingguider och
familjekontakter
•
•
•
•
•
•
Totala medel (riket) om 21 miljoner kr
Nationell pott
Regional pott
Sista ansökningsdag är den 15 maj för samtliga ansökning
Ansökan ställs till respektive länsstyrelse
Ansökningshandlingar och mer information finns på
Länsstyrelsens webbplats
• Beslut om bifall/avslag fattas senast den 18 juni av
Länsstyrelsen i Jönköping
• Medel betalas ut senast den 17 augusti
• Beslut om bifall/avslag sänds ut per post till projektägare
Medlens syfte
•
•
•
•
underlätta etableringen i samhället,
skapa nätverk,
stödja språkinlärning, eller
ge socialt stöd till ensamkommande barn
Nationell pott
• Insatsen ska sträcka sig över ett större
geografiskt område, där kommuner i
flera län är samverkansparter…
• Och bidrar till metodutveckling inom
området…
• Och/eller bidrar till spridning av redan
utvärderade och välfungerande
arbetssätt och metoder…
• Och insatsen uppfyller övriga krav som
ställs på samtliga ansökningar
Krav – samtliga ansökningar
1. Att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter med
flyktingguider och familjekontakter.
• Utvecklingsfokus. Medel beviljas ej för att driva ordinarie
verksamheter.
• Metodutveckling eller implementering av redan befintliga
arbetssätt eller metoder i ordinarie verksamhet
• Insatser som handlar om att inventera möjligheten att
samverka med idéburen sektor eller teckna
överenskommelser med idéburen sektor med syfte att
längre fram starta verksamhet, kan också beviljas medel.
Krav – samtliga ansökningar
2. Att insatsen riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar
Nyanlända = personer med flyktingbakgrund och/eller som omfattas
av lag om etableringsinsatser. Nyanländ är den som har
uppehållstillstånd och varit i Sverige i upp till 24 månader. Även
anhöriga till ovanstående grupper räknas till nyanlända.
Nyanlända =
• kvotflyktingar
• ensamkommande barn med uppehållstillstånd
• tidigare asylsökande som beviljats uppehållstillstånd
• anhöriga till ovanstående grupper
Krav – samtliga ansökningar
3. att insatsen syftar till att
– underlätta etableringen i samhället och/eller
– skapa nätverk och/eller
– stödja språkinlärning och/eller
– ge socialt stöd till ensamkommande barn
4. att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan
vinstsyfte
Krav – samtliga ansökningar
5. Att insatsen genomförs antingen av kommunen eller av
kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.
Ansökan kan endast göras av kommun och ska vara undertecknad av
kommunen firmatecknare.
6. Budgeten är grundligt genomarbetad
Medel kan sökas för år 2015 och 2016.
7. Att ansökan är korrekt ifylld
Samtliga fält ska vara ifyllda när beslut fattas
8. Att kontakt med ev. samarbetspart är etablerad
Intyg om samarbete ska bifogas (finns som blankett)
Prioriteringsgrunder – samtliga ansökningar
• Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
• Insatser där syftet är att leda till lokala
överenskommelser med idéburen sektor
• Insatser som har goda möjligheter att implementeras
i ordinarie verksamhet
• Regionalt: insatser som har ett jämställdhetsfokus
Formalia
• Ansökningsblankett
• Intyg för ev. samarbetspartners ska bifogas
• Delredovisning – 6 mån efter projektstart om inte
annat anges i beslut
• Slutredovisning – 2 månader efter avslutad insats
• Ändringsansökningar/förlängningsansökningar
ska ske skriftligen
• Samtliga handlingar ska skickas in via e-post samt
underskrivet original per post
§37-medel Beredskap och kapacitet
• Sista ansökningsdag x?
• Kommun eller kommunalförbund kan ansöka
• Prioriteringar:
Insatser som syftar till att öka beredskap och
kapacitet och skapa fler anvisningsbara platser för
nyanlända (gäller ej anvisningsplatser för
ensamkommande barn)
Insatser med jämställdhetsfokus
I mån av medel andra insatser
12 saker att tänka på när man
ska ansöka om medel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Målgruppen! (vem, hur många?)
Mätbara mål
Realistisk tidsplan
På vilket sätt främjar insatsen jämställdhet?
Förankring av ansökan, var ute i god tid
Implementering – vad händer när
projektpengarna är slut?
Medelsbelopp
Pengarna ska gå till målgruppen
Exempel på kostnader som inte ersätts:
datorer, telefoner
Fyll i alla fält i ansökan
Viktigt med rätt kontaktuppgifter!
Våga fråga!
Kontaktuppgifter
Hedyah Faghir
[email protected]
010-225 43 15
Gabriella Strååt
[email protected]
010-225 43 33
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Lars G Brandt
[email protected]
010-225 43 13
Download