Att möta nyanlända flyktingar

advertisement
Att möta nyanlända flyktingar
V
älkommen till en högaktuell seminariedag om hur vi inom offentlig sektor kan förbättra
förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar i Västra Götaland.
Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige.
En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa
människor och skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige. Med
den bakgrunden erbjuder GR i samarbete med Västra Götalandsregionen fortbildningsinsatser
för att stärka kompetensen hos personal som möter nyanlända.
Den 29 januari erbjuder vi en mötesplats för dig som arbetar i kommunal verksamhet eller
inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.
Vi vänder oss till all personal som i sitt yrke möter nyanlända såväl vuxna, familjer som ensamkommande barn
Välkommen!
Fredag 29 januari 2016.
Se baksida för program och anmälan.
Arrangemanget görs i samarbete mellan GR, Västra Götalandsregionen och Närhälsan
PROGRAM 29 JANUARI 2016
08.30Samling med kaffe
09.00Inledning
09.30Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – vad är det?
- Beskrivning av symtom.
- Krisreaktioner eller PTSD-diagnos, vad är skillnaden?
- När skall man söka professionell hjälp?
- Långsiktiga effekter?
- Vad har vi lärt oss från tidigare konflikter och hur kan symtomen utvecklas över tid?
Lars Trenning, psykolog och psykoterapeut på Kris- och traumamottagningen i
Göteborg
10.10Paus
10.30Att möta barn som har varit på flykt och som kommer ensamma eller
med föräldrar
- Vanliga stressrelaterade symtom och barns grundläggande behov.
- Hur kan vi samverka för barnets bästa?
- Vilka vårdinstanser kan vi vända oss till?
Nadja Barenthin Lindblad, Sjuksköterska i Flyktingbarnteamet
11.00Att förstå psykisk ohälsa mot bakgrund av v­ arje individs sociala och kulturella
sammanhang
Vad säger forskningen om psykisk ohälsa bland migranter? Vilka faktorer gör att
man inte utvecklar PTSD?
Sofie Bäärnhielm, överläkare, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
12.00Lunch
13.00Seminariepass 1 (se nästa sida)
14.10Kaffe
14.40Seminariepass 2 (se nästa sida)
15.50Slut
Du kan bara välja ett seminarium per pass!
SEMINARIEPASS 1 kl 13.00–14.10
SEMINARIEPASS 2 kl 14.40–15.50
Traumamedveten omsorg
Att arbeta med tolk – workshop
När vi möter barn och ungdomar som har varit
med om svåra påfrestningar eller trauma undrar vi ibland vad som är ett bra bemötande.
Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som gynnar en läkande miljö och bygger
på tre grundpelare; trygghet, relation och
samreglering av affekter. Föreläsaren förklarar
och konkretiserar begreppet traumamedveten
omsorg utifrån sina möten med ensamkommande barn och ungdomar och kunskaper om
komplext trauma.
Anna Thom Olin, leg. psykolog på Rädda
Barnens Centrum för barn och ungdomar i
utsatta livssituationer.
Hygien och hälsoskydd
Seminariet kommer att informera om hygien
och hälsoskydd samt hur smittspridning kan
förebyggas på asylboenden och andra platser
där många människor samlas.
Leif Dotevall, överläkare och biträndande
smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Vad är kulturkompetens?
Kristian Svenberg är läkare och specialist i
allmänmedicin med mångårig erfarenhet att
möta migranter på vårdcentral. Kristian har
doktorerat på somaliers möte med hälso- och
sjukvård i Sverige. Vad är viktigt i mötet?
Behöver vi särskild utbildning eller hur skall
vi tänka i mötet med de nyanlända? Konkreta
råd och möjlighet till frågor och svar.
Att möta migrationsrelaterad stress i
skolan
På Center för språkintroduktion möter man
alla nyanlända mellan 16 och 20 år i Göteborg
och många har traumatiska upplevelser i
bagaget. Utbildning är en viktig skyddsfaktor.
På seminariet berättar personal om hur man
arbetar med inlärningssituationer utifrån
elevernas olika behov.
Rektor Birgitta Liljefjord och utvecklingsledare
Ulla Dahlbäck Falk, Center för
språkintroduktion, Göteborgs Stad.
Vem gör vad i kommunen kring det
ensamkommande barnet?
Kommunen har ett övergripande ansvar för det
ensamkommande barnet. I detta seminarium
får du kunskap om hur fördelningen av ansvaret
ser ut och vad man gör i sina respektive roller.
Maria Larsson, enhetschef, Sektor stöd och
omsorg, Lerums kommun.
Johanna Andersson, handläggare,
Överförmyndarförvaltningen, Göteborgs Stad.
Marian Cabrejas, psykolog och psykoterapeut
på Kris och traumamottagningen i Göteborg
tillsammans med Tolkförmedling Väst. För dig
som är nybörjare eller ovan att arbeta med
tolk. Viktiga grundläggande råd och tips.
Att möta människor som varit utsatta
för våld i olika situationer
Att utsättas för våld leder ofta till att den
utsatta blir traumatiserad. Våldet kan utföras
i kontexten av till exempel krig, heder eller
våldtäkt. Vad innebär detta för den utsatte och
hur kan vi som möter dessa personer ge vårt
stöd i vardagen? Under seminariet får deltagarna en större förståelse för den sårbarhet
det innebär att vara våldsutsatt samt några
enkla redskap som kan göra skillnad för den
enskilde.
Linda Hansson, projektledare, Enheten för
insatser mot Hedersrelaterat våld och förtryck,
Gryning Vård.
Smittskydd för medicinsk personal
Vid sidan av övergripande information
om hygien, hälsoskydd och smittspridning
innehåller seminariet även information om
viktiga infektionssjukdomar som sjukvården
bör överväga vid kontakt med asylsökande och
andra flyktingar.
Leif Dotevall, överläkare och biträdande
smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Att möta och samverka kring barn som
varit på flykt
Fördjupning av föreläsningen från förmiddagen med fokus på samverkan i arbetet med
barn som har varit på flykt. Exempel på hur vi
kan samverka för att barnen skall få en så bra
vardag som möjligt. Hur ser vårdkedjan ut när
det gäller psykisk ohälsa hos barn?
Nadja Barenthin Lindblad, sjuksköterska i
Flyktingbarnteamet
Hälsoundersökning – allt du behöver veta
Alla nyanlända erbjuds en kostnadsfri hälso­
undersökning. Seminariet ger en beskrivning
av hela processen från Migrationsverket till
kallelse och uppföljning. Hur gör vi, vad hittar
vi? Hur mår de nyanlända? Möjlighet för frågor och svar.
Medarbetare från Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.
Mer information på nästa sida!
Att möta nyanlända flyktingar
INFORMATION
Tid och plats
Fredag 29 januari 2016 kl. 09.00–15.50.
Samling med kaffe kl. 08.30.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen
som skickas ca 10 dagar före utbildningsdagen.
Avgift
490 kr exklusive moms. I priset ingår kaffe och lunch.
Anmälan
Anmälan görs direkt på: www.grkom.se/kurser.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
[email protected]
Sista anmälningsdag: 14 januari 2016.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person.
Upplysningar
Björn Wallermark, GR, [email protected]
Arrangemanget görs i samarbete mellan GR, Västra Götalandsregionen och Närhälsan
Download