Förslag till informationsbrev

advertisement
2017-03-20
Till ansvariga för mottagande och
etablering av nyanlända och
ensamkommande barn inom länets
kommuner
Utlysning av § 37-medel – Insatser och
samverkan som bidrar till att skapa beredskap
och stärka mottagningskapaciteten 2017-2018
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i
ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och
mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.
Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2017. Länsstyrelsen i
Gotlands län kan fördela 570 000 kronor av dessa.
Inriktning och prioriteringsgrunder 2017
Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att
underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för
nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner
och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.
Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och
mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.
Under 2017 är insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att
stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna särskilt prioriterade. Insatser vars
syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att
förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder ges särskilt
hög prioritet. Bakgrunden till årets prioriteringsgrunder är den bostadsbrist som råder i
många kommuner och som påverkar gruppen nyanländas situation och etablering.
Även insatser som involverar samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och
andra aktörer är prioriterade under 2017. Samverkan kan i detta sammanhang innebära
samverkan kommuner emellan, samverkan mellan kommun och civilsamhälle eller
samverkan mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete
mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis
samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera.
Länsstyrelsen i Gotlands län kommer därutöver att prioritera insatser som berör
strategiska vägval i ”Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020” (remissversion).
2
Målgrupper för insatserna 2017
Enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända
och/eller ensamkommande barn.
I kategorin nyanlända ingår:
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
- Kvotflyktingar
- Anhöriga till ovanstående grupper
I enlighet med den nuvarande lydelsen i förordningen kan insatser även riktas till
utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och är
ensamkommande barn. Medlen kan dock även användas för insatser för beredskap och
kapacitet som avser både asylsökande och nyanlända ensamkommande barn, då de
ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är asylsökande och sedan vanligtvis
stannar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.
§ 37-medel kan under 2017 inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller
asylsökande barn i familj.
Medel
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.
Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2017-2018 och om det är särskilt angeläget även
2019. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2017.
Ansökan
Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska
fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Gotlands län tillhanda senast den 8 maj 2017.
Informationsmöte om utlysning av medel
Tid: Fredag den 7 april kl. 10.00-12.00
Plats: Länsstyrelsen Gotland, Visborgsallén 4
Anmälan görs till: [email protected]
Beslut och utbetalning
Beslut meddelas sökande senast den 24 maj 2017.
Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
3
Redovisning och återbetalning
Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats
ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken
medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.
Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Gotlands län i enlighet med vad som anges i
beslutet.
Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att projektet
avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för
redovisningen.
Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med
för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det
ändamål som angetts i ansökan.
Information
Information och ansökningshandlingar finns på www. lansstyrelsen.se/gotland
För frågor kontakta:
Margareta Gothnier tel. 010-223 93 50, [email protected] eller
Annette Johansson tel. 010-223 93 15 [email protected]
Länsstyrelsen i Gotlands län
Annette Johansson
BILAGOR
Bilaga 1: Ansökningsblankett med vägledning
Bilaga 2: Checklista för jämställdhet inför en projektansökan
Bilaga 3: Intyg från samarbetspart
Download