Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt

2016-08-31
Till ansvariga för mottagande och
etablering inom länets kommuner
Utökning av § 37-medlen – Insatser och
samverkan som bidrar till att skapa beredskap
och underlätta etableringen 2016-2017
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i
ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och
mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.
Ytterligare medel tillförda genom vårändringsbudgeten 2016
I statsbudgeten för 2016 hade länsstyrelserna initialt cirka 60 miljoner kronor att fördela
inom ramen för förordningen. Liksom tidigare syftade § 37-medlen till att underlätta
bosättning och öka beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna. En första
utlysning av § 37-medel gjordes 20160311.
I den vårändringsbudget som riksdagen fattade beslut om den 21 juni 2016 tillfördes
ytterligare medel för att skapa beredskap och underlätta etableringen. De tillförde medlen
ska lysas ut och utbetalas under 2016. De medel som tillförts, totalt 40 miljoner kronor, är
inriktade mot samarbete med privata hyresvärdar samt insatser riktade mot
ensamkommande barn.
Länsstyrelsen i Dalarnas har tilldelats ytterligare 1 760 000 kronor att fördela enligt §
37 2010:1122.
Inriktning och prioritering för utökning av medel 2016
Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att
underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för
nyanlända, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. För 2016 är insatser som syftar
till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer
prioriterade.
Utöver ovanstående inriktning kommer Länsstyrelsen i enlighet med vårändringsbudgeten
att prioritera:
2

Insatser som är särskilt riktade till kommuner som vill underlätta uthyrning
av bostäder till nyanlända
En av utmaningarna för kommunerna i arbetet med att ta emot nyanlända är att
skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning. Ett sätt för kommunerna att
klara denna uppgift är att förmedla eller på andra sätt underlätta uthyrning av
privatpersoners bostäder. Medlen syftar därför till att stödja de kommuner som vill
utveckla sin verksamhet för att underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända.

Insatser som är särskilt riktade mot asylsökande ensamkommande barn
Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet i
kommunerna för mottagande av nyanlända och av ensamkommande barn. Det
stora antalet asylsökande ensamkommande barn innebär att det finns ett stort
behov av insatser som är särskilt inriktade på ensamkommande barn. Då de
ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är asylsökande och sedan
vanligtvis stannar kvar i kommunen om de beviljas uppehållstillstånd kan medlen
användas för insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande och
nyanlända ensamkommande barn (prop. 2015/16:99).
Målgrupper för insatserna 2016
Enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122), senast uppdaterad 2016-06-30, är
målgruppen för insatser nyanlända och/eller ensamkommande barn.
I kategorin nyanlända ingår:
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
- Kvotflyktingar
- Anhöriga till ovanstående grupper
I enlighet med den nuvarande lydelsen i förordningen kan insatser även riktas till
utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och är
ensamkommande barn. Enligt vårändringsbudgeten bör medlen kunna användas för
insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande och nyanlända
ensamkommande barn, då de ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är
asylsökande och sedan vanligtvis stannar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.
§ 37-medel kan under 2016 inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller
asylsökande barn i familj.
Medel
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.
Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2016-2017 och om det är särskilt angeläget även
2018. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2016.
Ansökan
Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska
fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i. Ansökan
lämnas via [email protected].
3
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den 27 oktober 2016.
Beslut och utbetalning
Beslut meddelas sökande senast den 15 november.
Utbetalning av medlen sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Redovisning och återbetalning
Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats
ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av insats för vilken medel
beviljats om tillräckliga skäl föreligger.
Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med vad som anges i
beslutet.
Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader efter att projektet
avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för
redovisningen.
Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med
för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det
ändamål som angetts i ansökan.
Information
Information och ansökningshandlingar bifogas samt finns inom kort på vår hemsida.
För frågor kontakta Theres Björn, 010-225 04 28 [email protected]
Theres Björn,
Integrationsutvecklare
BILAGOR
Ansökningsblankett med vägledning
Intyg från samarbetspart