Medel - Länsstyrelserna

advertisement
Bilaga 1
UTLYSNING AV MEDEL
2016-08-25
Till ansvariga för mottagande och
etablering inom länets kommuner
Utökning av § 37a-medlen – Ersättning för att stärka
och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter
Enligt 37a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar
Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

underlätta etableringen i samhället

skapa nätverk

stödja språkinlärning

eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den
civila sektorn och kommuner eller kommunalförbund. Ersättning får lämnas för verksamhet som
bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av
kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.
Utökning av medlen 2016 – ny målgrupp
I statsbudgeten för 2016 hade Länsstyrelsen i Jönköpings län initialt 51 miljoner kronor att
fördela inom ramen för förordningen. I den vårändringsbudget som riksdagen fattade beslut om
den 21 juni 2016 tillfördes ytterligare medel för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter. De tillförda medlen ska lysas ut och utbetalas under 2016.
De 25 miljoner kronor som tillförts genom vårändringsbudgeten ska kunna sökas för insatser
som primärt riktar sig till asylsökande. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Medel kan exempelvis beviljas till kommuner som tillsammans med det civila samhällets
organisationer planerar att erbjuda meningsfulla insatser för asylsökande, exempelvis
samhällsinformation som betonar vikten av jämställdhet och demokrati (prop. 2015/16:99).
2
Prioriterade insatser
Insatser som uppfyller följande kriterier kommer vid handläggning att prioriteras:

Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor

Insatser där kontakt med samarbetspart är etablerad
Där samarbetsparter framgår i ansökan ska det tydliggöras att kontakten är etablerad. Detta görs
via särskilt intyg undertecknat av samarbetspart (se bilaga 3).

Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet
Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera län och bidrar till
metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och
välfungerande arbetssätt och metoder.
Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Västmanlands län och ska ha inkommit senast den 7 oktober
2016.
Ansökan görs på bifogad blankett (bilaga 2). Ansökningsblankett finns också tillgänglig på
www.lansstyrelsen.se/integration.
Medel
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan
kan avse åtgärder under perioden 2016-2017 och om det är särskilt angeläget även 2018.
Medel kan inte sökas för för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd,
kommunikation, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen ska heller inte bevilja
medel till friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller
medlemsavgifter.
Ansökan
Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i.
Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.
Beslut och utbetalning
Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 15 november 2016.
Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 1 december
2016.
Redovisning och återbetalning
Länsstyrelsen i Västmanlands län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog
under insatstiden.
Delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt
vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen
senast två månader efter att projektet avslutats. Delredovisning/ar och slutredovisning skickas in
till Länsstyrelsen i Västmankands län.
3
Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt
belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts
i ansökan.
Information
Ytterligare information finns på www.lansstyrelsen.se/integration där det även finns en
sammanställning över beviljade projekt från tidigare ansökningsomgångar.
För frågor kontakta
Monica Wikehult, 010-2249240, [email protected]
Sanela Cerimagic, 010-2244936, [email protected]
Ciya Karim, 010-2249290, [email protected]
BILAGOR
Ansökningsblankett med vägledning
Intyg samarbetspart
Download