Namnge dokumentet

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2007-12-03 2007-12-03
1 (3)
Dnr 61-2007:3655
Lärosätets namn
Malmö högskola
Kursens namn
Matematik i samverkan med yrkesämnen
Antal högskolepoäng
30 hp
Pris per deltagare och högskolepoäng
Pris per högskolepoäng och deltagare. Utvecklingskostnader och kostnader för administration ska
inkluderas i detta pris.
Antal deltagare (min och max)
Max 30 deltagare
Målgrupp
Lärare i gymnasieskolan.
Studietakt
Halvfart
Start- och slutdatum
2008-09-01 – 2009-06-05
Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges på distans med sex campusförlagda dagar fördelade på fyra tillfällen.
Kursen, som är nätbaserad, innehåller varierande arbetsformer. Dessa utgörs av
föreläsningar, gruppövningar och seminarier såväl på en internetbaserad
lärplattform som vid närträffar och utvecklas i samverkan mellan studenterna
och kursledare. Arbetet som genomförs individuellt och i grupp kräver aktivt
deltagande..
Kursens innehåll
Under kursen arbetar studenterna med att konstruera infärgade
Matematik A-kurser. Detta sker i dialog med yrkeslärare på den egna
skolan. Befintliga styrdokument studeras för undervisning i matematik
och aktuellt yrkesämne och därefter diskuteras hur intentionerna i dessa
dokument påverkar val av innehåll och arbetssätt i undervisningen.
Skolverket
2 (3)
Kursen innehåller didaktisk teori och knyter den till skolans undervisning för att
bygga upp en fördjupad didaktisk kompetens. Viktiga matematiska begrepp
behandlas liksom vikten av individens medvetenhet om det egna lärandet.
Vidare behandlas grundläggande faser i elevers matematikutveckling och
metoder för att upptäcka eventuella brister. Stor vikt läggs vid förebyggande
åtgärder som syftar till att mildra eller eliminera problem i mötet med matematikens
språk och symboler. Genom att studera frågeställningarnas och språkets betydelse
behandlas även hur elever kan stimuleras att arbeta matematiskt. I kursen
producerar varje lärare en översiktlig och i vissa delar detaljerad programanpassad
planering inom kurs A på gymnasieskolan. Kursplanens mål och innehåll analyseras
och jämförs med yrkesämnets kursplan. I kursen ingår att deltagarna gör
observationer på lektioner i yrkesämnen och arbetsplatser som sedan analyseras.
Egna problemlösningsuppgifter konstrueras som är relevanta för yrkeselever och bl
a behandlar arbetsmiljöfrågor, genus och etnicitet. Vid val av arbetssätt och
arbetsformer i matematikundervisningen skall genusperspektivet beaktas så att
traditionella karaktärsämnesval kan förändras på sikt.
Studenterna bedöms utifrån två olika projektarbeten. Det ena görs individuellt och
det andra i grupp. Projektarbetena redovisas muntligt, skriftligt och i digital form.
Förväntade effekter av kursen
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 visa förmåga att identifiera och kartlägga matematiken på arbetsplatser, i
elevers omvärld och karaktärsämnen
 visa förståelse för betydelsen av samverkan mellan matematik, andra
skolämnen och omvärlden
 analysera, konstruera relevanta uppgifter och detaljplanera ett
matematikområde i aktuell gymnasiekurs där matematiken
programanpassas efter styrdokumentens intentioner
 visa exempel på hur flickor kan stimuleras till att stanna kvar på
pojkdominerade utbildningar och vice versa samt hur olika estetiska
uttrycksformer kan användas för att stödja ungdomars lärande och
utveckling
 beskriva hur matematiken har påverkat och påverkar våra livs- och
arbetsvillkor samt vår kulturs världsbild, varvid kopplingar görs till
etnicitet, genushållbar utveckling, etik och globala perspektiv
Kursens lärare
Marie Jacobson
har ämneslärarexamen i matematik, kemi och fysik samt magisterexamen. Hon har
lång erfarenhet som gymnasielärare i matematik. och är medförfattare i boken
”Matematik –.ett kärnämne”.
Numera arbetar Marie på lärarutbildningen vid MAH med kompetensutveckling
samt som ansvarig för huvudämnet Matematik och lärande. och är med i PRIMgruppen som konstruerar nationella prov för kurs Ma A. Vidare ingick Marie i
Matematikdelegationens arbetsgrupp för lärarutbildning/kompetensutveckling.
Skolverket
3 (3)
Tine Wedege
är kand.mag. i franska och matematik, examinerad pedagog i matematik och ph.d i
matematikens didaktik. Hennes forskningsområde behandlar sociala och affektiva
dimensioner av vuxnas lärande i matematik och vilken matematik de använder sig
av på sin arbetsplats.
Download