Kursens namn - Stockholms universitet

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2017-07-15
1 (3)
Dnr 12-2008:3673
Lärosätets namn
Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot
matematik och naturvetenskap och Institutionen för didaktik och pedagogiskt
arbete
Kursens namn
Matematikdidaktik enligt montessoripedagogiken, ingår i lärarfortbildningen
Antal högskolepoäng
15
Pris per deltagare och högskolepoäng
1300 kr
Antal deltagare (min och max)
Min: 15
Max: 30
Målgrupp
Tidigarelärare från förskoleklass till år 6
Studietakt
7,5 HP per termin
Start- och slutdatum
Start: Vecka 37 höstterminen 2009, Slutdatum: Vecka 23 vårterminen 2010
Arbetsform: Distans och Campus. Antal campusträffar: 5 per termin
(dag/eftermiddagstid)
Kursens innehåll Kursen behandlar montessoripedagogikens laborativa matematik.
Praktiska konsekvenser av en undervisning som bygger på att involvera både kropp
och medvetande i lärandeprocessen är kursens huvudtema. Det innebär att kursen
kommer att arbeta med frågeställningar som rör vikten av att hos barnen
upprätthålla och fördjupa ett intresse och en förståelse för matematik genom att
praktiskt och konkret uppleva och upptäcka matematikens värld. Kursinnehållet
kommer därför att fokusera på rummet som inspirationskälla och på laborationer
med det montessorididaktiska materialet. Rummet är dock inte begränsat till det
fysiska klassrummet utan inkluderar även utemiljön och det digitala rummet.
Kursens genomgripande angelägenhet rör matematikämnets meningsrelation till
verkligheten och att barnet ska få tillgång till matematiken som kommunikation och
komma till insikt om hur de själva använder matematiken i vardagen. Matematikens
Skolverket
2 (3)
roll för snabb kommunikation och effektiv information kan om lätt ge upphov till
misstolkningar. Det är därför väsentligt att barnen kan hantera denna typ av data.
Det är av vikt att läraren har gedigna matematikdidaktiska kunskaper och är väl
insatt i hur matematiken utvecklats under historiens gång för att kunna lägga upp
matematikundervisningen så att barnen får en förståelse för matematikens praktiska
och teoretiska betydelse för mänsklighetens utveckling. På så vis får
matematikämnet också en interkulturell prägel. Kursen kommer därmed att
behandla matematikdidaktik och matematikens historiska perspektiv samt
exemplifiera hur ämnesintegrering med bl.a. historieämnet realiseras. Det är
betydelsefullt att också läraren får kunskap om matematikteorins konkreta grund
och som stöd kommer en del laborationer med konkret matematikmaterial att ingå
i kursen. Kursen behandlar också hur matematiska begrepp kan representeras i
olika uttrycksformer och diskuterar värdet av att ha tillgång till en mångfald av
representationsformer samt betydelsen av att använda korrekt terminologi.
Kommunikation kring matematik ses i kursen som en förutsättning för lärande.
Frågor kring hur undervisningen kan organiseras för att, utifrån ett
lärandeperspektiv samt utifrån barns behov av att kommunicera sina upptäckter
och upplevelser, behandlas därför ingående. En central fråga blir hur läraren kan
synliggöra barns tänkande och utifrån detta vägleda och stödja barnen, individuellt
och i grupp. Detta kommer att avhandlas med målsättningen att utifrån skolans
styrdokument fördjupa lärarens kompetens att göra en bedömning av barnens
kunskapsutveckling inom matematikämnet utifrån barnens skriftliga och muntliga
arbetsuppgifter.
Eftersom montessorimaterialet är utformat så att barnet först ska få en konkret
upplevelse och förståelse innan matematiken teoretiseras och genom att
matematiken kan individanpassas så är den också lämpad för barn med särskilda
behov. Individanpassningen gör att det inte heller finns begränsningar för barn
med särintresse för matematiken.
Under kursen behandlas skolans styrdokument dels utifrån läroplanens uppmaning
vad gäller skolans uppdrag ”att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta kunskaper”, dels utifrån de mål kursplanerna ställer på matematikämnet.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång.
Förväntade effekter av kursen
Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha förmåga:
-
att organisera en matematikundervisning som bygger på att intellekt och
kropp involveras, bl.a. genom användning av det montessorididaktiska
matematikmaterialet, det fysiska rummet såväl som utemiljön och det
digitala rummet
-
att genom individuell och grupphandledning utmana elevernas matematiska
tänkande och förståelse
-
att anpassa undervisningen till varje barn, vilket inkluderar barn med
särskilda svårigheter liksom barn med ett särintresse för matematik
Skolverket
3 (3)
-
att sätta in matematiken i ett historiskt sammanhang samt att integrera
matematikundervisningen med övrig undervisning
-
att utifrån skolans styrdokument analysera och bedöma barnets kunskaper
inom matematikämnet
-
utveckla sin egen förståelse för hur matematikens teori förhåller sig till
konkret förståelse, vilket innebär att kunna redogöra för grundläggande
matematiska begrepp inom taluppfattning och geometri
-
använda korrekt matematikterminologi samt problematisera användandet
av matematiska termer och begrepp
-
använda flera olika representationsformer för de matematiska begrepp som
kursen behandlar
Kursens lärare
Lärare i matematikdidaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap med
inriktning mot matematik och naturvetenskap samt lärare med särskild inriktning
mot montessoripedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid
Stockholms universitet.
Download