Glanshammar skola
Pedagogisk planering - Tema Människan
Människan
Mål att sträva mot
Biologi
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva
efter att eleven utvecklar kunskap om
människokroppens byggnad och funktion och
utvecklar kunskap om pubertetens inverkan
på individen.
Svenska
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva
efter att eleven utvecklar sin förmåga att i
dialog med andra uttrycka tankar och känslor
som texter med olika syften väcker samt
stimuleras till att reflektera och värdera.
Matematik
Skolan skall i sin undervisning i matematik
sträva efter att eleven inser att matematiken
har spelat och spelar en viktig roll i olika
kulturer och verksamheter och får kännedom
om historiska sammanhang där viktiga
begrepp och metoder inom matematiken
utvecklats och använts.
Bild
Skolan skall i sin undervisning i bild sträva
efter att eleven utvecklar lust och vilja att på
ett personligt sätt framställa bilder med hjälp
av hantverksbaserade metoder och tekniker.
Idrott
Skolan skall i sin undervisning i idrott sträva
efter att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska
och sociala förmåga samt utvecklar en positiv
självbild och utvecklar kunskaper om och
beredskap för handlande i nöd- och
katastrofsituationer både på land, i och vid
vatten.
År 2-3
2009-11-26
Hur gör vi?
Vi läser och undersöker hur kroppen och
några viktiga organ fungerar t.ex. lungor,
hjärta, muskler och skelett.
Vi undersöker hur våra sinnen fungerar.
Vi lär oss om skillnader mellan pojkar och
flickor. Vi lär oss hur barn blir till.
Vi lär oss om hur kroppen påverkas av
puberteten, t.ex. vikten av hygien.
Vi skaffar oss kunskap om kost, vila, motion
och annat som kroppen behöver.
Vi prioriterar fysisk aktivitet och lär oss om
första hjälpen.
Vi läser litteratur som väcker olika känslor hos
oss och samtalar om våra upplevelser med
varandra.
Vi mäter olika delar av kroppen. Vi använder
uppgifterna till statistik och diagram.
Vi arbetar med gamla längdmått t.ex. famn,
aln och tum. Vi mäter med den egna kroppen.
Vi använder olika bildtekniker under temat.
Vad bedömer vi?
Om barnen kan berätta om några viktiga
organ och hur de fungerar.
Om barnen vet vilka våra fem sinnen är.
Om barnen varit med och samtalat kring
skillnaden mellan pojkar och flickor och hur
barn blir till.
Om barnen har gjort ett diagram.