7045 Matematik 1 - i begynnelsen.indd

advertisement
Matematik 1 - I begynnelsen
Matematiken erbjuder något unikt – ett gemensamt språk
för alla jordens innevånare.
Från att mänskligheten från början var tvungen att räkna
på fingrarna används idag avancerade matematikformler
världen över. Utan matematiken skulle våra liv se väldigt
annorlunda ut… I filmen berättas om matematikens
ursprung och hur den växte fram under antiken.
Inledning
Den enklaste delen av matematiken är räkneläran eller
aritmetiken. Det är den som lär oss att räkna med plus (addition),
minus (subtraktion), gånger (multiplikation) eller delning med
(division). I matematiken ingår också geometri, trigonometri
(läran om vinklar), algebra (konsten att räkna utan siffror),
mängdlära, talteori och många andra grenar.
Fakta
Produktion: © NEAR S/A
Längd: 24 min
Från: 15 år
Ämne: Matematik, Historia
Filmnr: 7045
De viktigaste tecknen på förhistorisk matematisk aktivitet är de
många små talpjäser i lera som dyker upp vid utgrävningar av
fyndplatser från 8000–3000 f.Kr. i hela Mellanöstern. Mot slutet
av perioden blev de allt mer varierade. Det är tydligt att de var
räknehjälpmedel för planering eller registrering av ekonomiska
transaktioner i en begynnande högkultur. Skriften uppfanns i
Mesopotamien för 5 000 år sedan. De allra äldsta skriftfynden,
de arkaiska lertavlorna, är enkla administrativa dokument med
inga eller få ordtecken men alltid med taltecken.
Nyckelord/Teman
Siffror
Tal
Mesopotamien
60
Egypten
Grekland
Euklides
Arkimedes
Nollan
Algoritm
Addition
Subtraktion
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected]filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Matematik 1 - I begynnelsen
Aktiviteter före visning
Vad är egentligen matematik? Diskutera i klassen
olika användningsområden.
Slå upp begreppet ”matematik”. Vad betyder det?
Frågor efter visning
1. Vilken kan man säga är den mest
universala uppfinning som människan
kommit på?
2. Kan du beskriva hur människan började
räkna (övergripande)?
3. Ur vad uppkom behovet att räkna?
4. Kan du ge exempel på sätt att räkna
som vi använder idag, som bygger på
sumerernas sätt att räkna?
5. Räkna upp några av de länder som
räknas som betydelsefulla vad avser
matematikens födelse.
Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om matematikens historia. Välj
ett tema/rubrik som t.ex. ”Matematikens födelse”,
”Pythagoras”, ”Arkimedes”, ”Nollans födelse” eller
något annat som lockar dig. Redovisa på valfritt
sätt.
Se filmen ”Historien om 1” som mer utförligt – och
ganska kul! – behandlar matematikens födelse.
Producerad av Filmo.
Internetkällor
http://sv.wikipedia.org – Wikipedia
http://www.webbmatte.se/ - räkneövningar,
förklaringar och exempel
http://www.maths.lth.se/query/ - ”Fråga Lund”
om matte
http://matmin.kevius.com/ - alfabetisk klickbar
lista över matematiska begrepp
http://svemat.kevius.com/ - olika
matematiklänkar
http://www.umu.se/edmeas/np/information/
np-tidigare-prov.html - tidigare nationella prov i
matematik
http://home.swipnet.se/ollevejde/matteord/ matematisk ordbok
http://www.math.chalmers.se/~bo/
internetguiden/ - Svenska Internetguiden i
matematik
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.forskning.se - den mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/
FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om
det mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se länkskafferiet
http://www.filmo.se
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected]filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Download