Funderat på? Hur kan matematiken hjälpa oss förstå evolutionen och effektivisera vår vardag?
Funderat på?
Funderat på? är en serie om vetenskapliga framsteg och forskningen
bakom dem. I filmen följer vi vetenskapsmannen John Watt på hans
resa genom den Nya Zeeländska forskningsvärlden. Vi får se hur
forskare går tillväga, från att formulera en hypotes till att kunna
dra nya slutsatser om verkligheten. Det är en spännande inblick i
forskarnas vardag, och en påminnelse om människans eviga strävan
efter att inte lämna någon fråga obesvarad.
Speltid: 22 min.
Från: 13 år
Ämne: NO (bl.a. Biologi),
Matematik, Teknik
Programledare:
John Watt
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Filmo, 2014
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell
Filmnr: 7291
Hur kan matematiken hjälpa oss förstå evolutionen
och effektivisera vår vardag?
Matematiken används flitigt av människan för att förstå världen vi lever
i. Den gör också att vi kan se mönster och förutsäga hur saker kommer
att se ut och bete sig. Idag kan vi kartlägga och jämföra olika arters
genom, och även här har matematiken visat sig spela en viktig roll.
Professorn Mike Steel använder matematik för att förstå biologi, och
hans forskning har varit mycket värdefull för genetiken. Han har med
matematik lyckats visa att sättet vi tolkar likheterna mellan två genom
på inte alltid är i enlighet med verkligheten.
Andy Philpott, professor vid Aucklands universitet, forskar på
hur människors ekonomiska beteende kan förutsägas med hjälp av
matematik. Han sysslar med spelteori, alltså hur människan optimerar
sin nytta genom att ta andra människors beslut i beaktning när hon själv
ska fatta beslut. Hans forskarteam har använt Nya Zeelands elmarknad
som undersökningsobjekt när de har försökt förstå hur aktörernas
agerande gynnar eller missgynnar dels aktörerna själva och dels
elbolagens kunder. På en simulerad elmarknad prövar de olika val och
deras konsekvenser. Allt för att hitta en regleringslösning baserad på
forskning, som både gynnar elbolagen och kunderna.
Matematikern Dillon Mayhew menar att matematik är det som
allting är byggt på – och just därför är det så fascinerande. Matematik
experimenterar inte, säger han, den hittar regler och formler så att man
slipper experimentera. Och tänker man efter så ligger det något i det
han säger – de flesta kan väl enas om att många vetenskaper famlar i
blindo utan matematiken!
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Funderat på? Hur kan matematiken hjälpa oss förstå evolutionen och effektivisera vår vardag?
Nyckelord
Matematik, spelteori, evolution, vetenskap, forskning,
logisk deduktion, formler, bevis, optimering.
Frågor efter visning
1. Vad menade Dillon Mayhew var skillnaden mellan
matematik och andra vetenskaper?
2. Inom vilka naturvetenskapliga områden används
matematik mest, tror ni?
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlan
guage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
3. Vad vill man undersöka med hjälp av spelteori?
4. Ge exempel på situationer när du måste anpassa
dina val efter vad andra kommer att välja för att
maximera din egen nytta.
5. Ge exempel på saker i din vardag som kan
förklaras med hjälp av matematik.
Internetkällor
http://www.ur.se/Produkter/176682-Siffror-Spelteori
- Serie om matematik från Utbildningsradion. Här ett
avsnitt om spelteori.
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/
evolution/darwinaret2009/jubileumsar/genvagentillev
olution.4.140a342a11fc684f4f58000348.html - Enkelt
om Darwins evolutionsteori på sidan forskning.se.
http://www.cb.uu.se/~kiselman/vadmatematik.html
- Kortfattat om vad matematik är och när den kommer
till användning. Bakom sidan står Uppsala Universitet.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Funderat på? Hur kan matematiken hjälpa oss förstå evolutionen och effektivisera vår vardag?
Tips!
Vill du visa ett avsnitt ur filmen föreslår vi någon av följande episoder,
som kan användas separat i undervisningen.
Nr
Kapitel
Starttid:
1
Om logisk deduktion samt praktiska experiment i hur man kan använda
formler för att bevisa något
00:00
2
Hur har matematiken hjälpt den biologiska forskningen, bl.a. inom
evolutionen?
06:49
3
Om optimering, spelteori och hur det kan appliceras på elmarknader
13:00
Sluttid:
21:26
Funderat på? är utmärkt för integrerande undervisning i matematik och de naturorienterande ämnena
enligt det centrala innehållet i Lgr11:
I årskurs 7-9, fysik, sid 131, Lgr11
Fysikens metoder och arbetssätt:
”Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier”
I årskurs 7-9, biologi, sid 115, Lgr11
Biologin och världsbilden:
”De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet”
I årskurs 7-9, matematik, sid 66-67, Lgr11
Problemlösning:
”Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av
valda strategier och metoder”, ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer
och olika ämnesområden” och ”Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se