Produktion - företags- och nationalekonomi

Produktion - företags- och nationalekonomi
Produktion innebär i grunden att tillhandahålla varor och
tjänster för att tillgodose människors behov. Än idag bygger den
nationalekonomiska produktionen på mycket enkla grundmönster
som återfinns överallt.
Filmen går igenom de tre produktionsfaktorerna, lagen
om avtagande avkastning, sektorer, lokaliseringsfaktorer,
ekonomiprincipen, tillverkningsplanen, kostnadskalkyl,
täckningsbidrag och generell produktions- och säljplanering.
Inledning
Diskussioner om hur ett företag ska skötas för att bli framgångsrikt
har förts i flera tusen år. Många av grundprinciperna är samma idag
som då. Ett företag består av många olika delar; forskning, utveckling,
produktion, försäljning, kundservice med mera. Men hjärtat av
företaget är dess organisation, där de viktigaste besluten fattas och
strategier för företaget skapas. Organisationen samordnar arbetskraften
så att företaget får ut så mycket som möjligt av personalen; de tar
de ekonomiska besluten och samlar information och kunskap för att
producera varor och tjänster.
Speltid: 24 min.
Från: 13 år
Ämne: Ekonomi
Originaltitel:
Produktion Betrieb & Volkswirtschaft
Produktion:
©
Gida, 2011
Svensk version:
©
Filmo, 2012
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 7230
Det finns en rad olika företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag
och enskild firma med mera. Storleken varierar enormt, men oavsett
om man är ett enmansföretag eller driver ett stort företag krävs att
man organiserar sin verksamhet. Syftet är att vara konkurrenskraftig på
marknaden. Konkurrensen kan exempelvis mötas med innovationer,
produktutveckling, utbildning och kunskapsuppbyggnad.
Nyckelord
Jordbruk
Naturtillgångar
Produktionsfaktorer
Arbetskraft
Kapital
Realkapital
Finansiellt kapital
Produktionsteknologi
Arbetsintensiv
Kapitalintensiv
Råvaruintensiv
Lagen om avtagande avkastning
Arbetsfördelning
Sektorer
Lokaliseringsfaktorer
Primärsektor
Grundproduktion
Sekundärsektor
Tertiärsektor
Geografisk konkurrens
Faktorallokering
Marknad och pris
Ekonomiprincipen
Input
Output
Maximeringsprincipen
Minimeringsprincipen
Tillverkningsplan
Produktstycklista
Konstruktionsritning
Materialstycklista
Processplanering
Ställtid
Stycktid
Arbetsbeskrivning
Kostnadskalkyl
Rörliga kostnader
Styckkostnad
Fasta kostnader
Totala kostnader
Kritisk punkt (break-even)
Lönsamhet
Täckningsbidrag
Vinst
Generell produktions- och säljplanering
Synkron produktion
Linjär produktion
Built-to-order
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Produktion - företags- och nationalekonomi
Aktiviteter före visning
Internetkällor
Nämn 10 framgångrika företag som ni kan komma
på, både i Sverige och utomlands. Vilka likheter och
skillnader finns det dem emellan? Diskutera i klassen!
http://www.di.se/ - Dagens Industri
www.prv.se – Svenska patent- och registreringsverket
http://www.chef.se/ - tidningen Chef
Försök komma på några tidigare mycket framgångsrika
företag, som gått i konkurs de senaste tio åren. Finns
det några gemensamma faktorer för vad som hände?
http://tillvaxtverket.se/ - Tillväxtverkets hemsida
http://www.skatteverket.se/ - Skatteverkets hemsida
http://www.urbanutveckling.se/ordlista/ - användbar
ordlista för begrepp
Frågor efter visning
http://www.expowera.se/mentor/foretagsekonomi/
marknadsekonomi.htm - en sida om företagsekonomi
1
Vilka är de tre produktionsfaktorerna?
2
Beskriv kortfattat Lagen om avtagande avkastning.
3
Vad innebär ekonomiprincipen?
4
Beskriv hur stegen i en tillverkningsplan kan se ut.
5
Ge minst tre exempel på olika slags kostnader som förekommer.
Aktiviteter efter visning
Beskriv i övergripande drag vilka parametrar man
behöver ta hänsyn till som företagsledare när man
planerar för produktionen av till exempel en ny dator.
Utgå från vad du har lärt dig i filmen. Dela gärna in er i
mindre grupper och diskutera vad ni har kommit fram
till.
I filmen berättas hur man historiskt sett kan se hur
länder som utvecklas ekonomiskt gradvis genomgår
en strukturförändring. Leta fram några exempel och
beskriv vad som hände.
I filmen beskrivs maximerings- respektive
minimeringsprincipen. Förklara och jämför dem på
ungefär ett halvt A4. Vilka för- respektive nackdelar har
de?
http://cornubot.blogspot.com/ - en blogg om ekonomi
och finans med mera
http://winningtrading.vinnarbyran.se/ - en blogg med
omvärldsanalyser och aktietipstips
http://flutetankar.blogspot.com/ - en blogg om
sammanhanget mellan ekonomi, energi, miljö,
jordbruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Produktionsfaktorer Wikipedia om produktionsfaktorer
www.wikipedia.se - bra sökmotor I
www.google.se - bra sökmotor II
http://wikiskola.se/ - olika undersökningar och
experiment du kan pröva själv
http://www.thefactlab.com/ - DN:s fakta och statistik
som du kan laborera själv med
www.ne.se - Nationalencyklopedien
http://www.lankskafferiet.org/ - Länkskafferiet
www.filmo.se - Filmos hemsida
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se